Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälso- och miljöpåverkan av additiv tillverkning och utmaningar för en hållbar produktion 3 - HÄMAT3

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - april 2024
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2021 - höst

Syfte och mål

Projektets syfte är att säkerställa god hälsa hos arbetare inom additiv tillverkning (AM) längs hela värdekedjan. För att uppnå detta kommer konsensus och rekommendationer för hälsokontroller, rutiner, förebyggande åtgärder, hygienska gränsvärden (OELs) etc. tas fram. Detta fungerar som input till myndigheter som Arbetsmiljöverket, som utvecklar lagar för obligatorisk hälsokontroll, arbetskyddsförordningar (AFSar) och OELs. Dessutom kommer förbättringar göras hos projektdeltagarna, med uppföljning. Vilket gör att vi kan bygga kunskap som alla har nytta av.

Förväntade effekter och resultat

Hälsokontroller ska bli träffsäkrare för de hälsoeffekter som kan uppstå i AM-industri. Informella gränsvärdena för partikelhalter och ångor i luften ska utformas i detta projekt och kommer sannolikt anpassas för olika material, material-teknikkombinationer, partikelstorleksklasser och/eller specifika luftburna ämnen baserat på forskningsresultat. Parallellt ska förebyggande åtgärder vidtas som ska leda till minskade utsläpp av partiklar och ångor från utrustning för tillverkning och hantering av feedstock, AM-processen och efterbehandling.

Planerat upplägg och genomförande

Rent praktiskt kommer HÄMAT3 att fokusera på att utvärdera och implementera resultaten av HÄMAT2 inom projektgruppen, följt av ytterligare spridning, uppskalning och nyttiggörande. Swerim leder projektet med en djup förståelse kring alla steg i värdekedjan för AM, och erfarenheterna av att leda HÄMAT1 och HÄMAT2. Projektparterna finns på flera positioner längs värdekedjan för AM, samt i omkringliggande miljö. Industrin kommer i detta projekt att ta ett större ansvar och ett av arbetspaketen kommer att ledas av en industripart.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 januari 2024

Diarienummer 2021-03968

Statistik för sidan