Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg tre är för de projekt som redan genomfört steg ett och två. I det tredje steget ligger fokus på att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten.

Programmet avslutas

På grund av att Vinnova har ställt om verksamheten för att bättre kunna bidra till hållbar omställning, så kommer UDI-programmet att avslutas. Vi har därför inga utlysningar för steg 1 eller för steg 2, utan hänvisar i stället till Vinnovas övriga utlysningar. En sista steg 3-utlysning äger rum under 2023.

Vad kan ni söka för? 

Vidareutveckla resultat från steg 2 genom att testa och implementera dessa i verklig miljö. Genomförandetid är max 2 år.

Vem kan söka? 

Konstellationer som genomfört ett projekt i steg 2 i programmet.

Hur mycket kan ni söka? 

Cirka 5-20 miljoner kronor. Stödnivån är max 40 procent.

Vad handlar erbjudandet om?

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering handlar om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Tidigare ansökningstillfällen

Utmaningsdriven innovation - steg 3 implementering
Stängde 7 september 2023

Vi finansierar samverkansprojekt som skapar affärs- eller samhällsnytta i riktning mot hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2022 - höst
Stängde 29 september 2022

Finansiering för projekt som deltagit i Udi steg 2.

Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2021 - höst
Stängde 30 september 2021

FInansiering för projekt som deltagit i Udi steg 2. 

Senast uppdaterad 30 november 2023

Diarienummer 2013-02921

Statistik för sidan