Utmaningsdriven innovation

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Aktuellt

Vi planerar att öppna en utlysning den 1 februari med stängning den 25 mars 2021. Erbjudandet kommer att finnas bland de öppna utlysningarna på vinnova.se. Dock, för att ha en godkänd ansökan, måste en slutrapport vara inlämnad i det tidigare UDI steget – projektet som ansökan då tar avstamp ifrån. Ytterligare detaljer kommer att stå i utlysningstexten.

Då programmet som helhet är under rekonstruktion kopplat till Vinnovas inriktning på tio strategiska områden kan det bli så att detta är sista chansen för att få ett steg 2 projekt godkänt med utgångspunkt från nuvarande UDI-format med fritt sökande mot valfri utmaning kopplad till Agenda 2030.

Om programmet Utmaningsdriven innovation

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden.

Vilka projekt söker vi?

UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att utveckla innovativa lösningar på systemnivå.

Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

Er idé:

 • möter samhällsutmaningar med ett systemperspektiv
 • är innovativ och behovsdriven
 • har potential att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • utformas med ett jämställdhetsperspektiv

Er aktörskonstellation:

 • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper och innehåller de organisationer som behöver vara med för att projektet ska bli framgångsrikt
 • har ett jämställt projektteam

Ert projektarbete:

 • engagerar och involverar behovsägare, kunder, användare och andra relevanta kravställare
 • bygger på en trovärdig projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektmål samt önskade resultat och långsiktiga effekter
 • undanröjer hinder för nyttiggörande
 • genomförs på ett jämställt sätt genom hänsyn till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa våra krav och bedömningskriterier i sin helhet.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

 • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
 • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
 • Steg 3 implementering handlar om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärs-/värdemodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Se filmen om Utmaningsdriven innovation

Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än 3 minuter.

Finansiering och de tre stegen

Om det är första gången du ansöker till Utmaningsdriven innovation ska du ansöka i steg 1. Inom steg 2 och steg 3 kan du sedan få fortsatt finansiering från oss för vidareutveckling av din innovation.

<p>H&auml;r har vi samlat mallar och dokument som kan vara till hj&auml;lp n&auml;r ni ska s&ouml;ka finansiering (alla tre steg) inom utmaningsdriven innovation.</p>
Här kan du bland annat ta del av vad tidigare projekt har gjort, få tips från projektledare och läsa om nuvarande projekt.

Fördjupad information

Läs mer om Agenda 2030, jämställd innovation, smart policyutveckling samt vad som krävs för att söka till Utmaningsdriven innovation.

<p>Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket? Det tror vi.</p>

Frågor?

Om du har frågor om Utmaningsdriven innovation är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 10 februari 2021

Sidansvarig: Jens von Axelson

Statistik för sidan