Utmaningsdriven innovation

Utmaningsdriven innovation är en satsning för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan. De lösningar som utvecklas ska på ett tydligt sätt bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till ojämlikhet och ojämnt fördelade resurser.

Kort film om satsningen Utmaningsdriven innovation

Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar och tydligt bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vilka projekt finansierar Utmaningsdriven innovation?

Programmet finansierar projekt som bidrar till målen i Agenda 2030, det vill säga hållbar tillväxt genom att utveckla nya lösningar i bred samverkan. Läs mer om de 17 globala målen på den svenska webbplatsen för Agenda 2030.

Vi söker projekt som

  • Har identifierat nyskapande lösningar på en samhällsutmaning som kräver bred samverkan
  • Kan bidra till att vi når globala målen i Agenda 2030
  • Kombinerar samhällsnytta och internationell affärspotential.
  • Resulterar i innovationer, i vid mening.
  • Bygger på samarbete mellan olika sektorer, såsom civilsamhälle, industri, akademi, och offentlig sektor.
  • Utvecklar lösningarna tillsammans med användare, kunder och andra relevanta kravställare.
  • Arbetar med att ta bort hinder som längre fram kan stoppa införandet av de lösningar som utvecklas.
  • Är jämställda, så att män och kvinnor får ta del av bidraget och i projektet på lika villkor.

För att nå målen krävs samverkan mellan olika branscher, akademiska discipliner och samhällsfunktioner. Många projekt behöver även aktivt arbeta med att påverka faktorer som längre fram kan hindra införandet av de lösningar som utvecklas. Det kan innebära att olika beslutsnivåer får komma till tals inom sjukvården, eller organisatoriska nivåer (till exempel stat, regioner, kommuner, kvarter och medborgare) vid hållbar stadsutveckling. Samtliga projekt ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.

En process i tre steg

Programmet Utmaningsdriven innovation har utlysningar som bygger på tre steg. Bara den som har fått godkänt i steg 1 kan gå vidare till steg 2 och bara de som har fullföljt steg 2 kan gå vidare till steg 3.

Steg 1 Initiering fokuserar på utveckla såväl idé som samverkan mellan de olika aktörerna. För Steg 2 Samverkansprojekt är fokus på att utveckla (del)lösningar. Tester är ett viktigt inslag även om de ofta sker i begränsad skala, till exempel i labb och hos ett fåtal nyckelkunder.

Steg 3 kan skilja sig betydligt mer mellan projekten men gemensamt är att det i någon form handlar om att testa, implementera och sprida resultaten. Det sker ofta på en betydligt större skala än i föregående steg.

Läs mer om vår finansiering och programmets steg

Utveckla er projektidé eller er samverkan inom projektet. Målet ska vara lösningar som bidrar till att uppfylla målen inom Agenda 2030.

Steg 2 - samverksansprojekt är fortsättningen inom programmet för dig som redan genomfört steg 1.

Med Utmaningsdriven innovation vill vi hitta lösningar som bidrar till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda2030. Projekt kan fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till ojämlikhet och ojämnt fördelade resurser. Steg tre är för de projekt som redan genomfört steg ett och två. Projekten handlar ofta om att testa, implementera och sprida resultaten från tid. Det sker ofta på en betydligt större skala än i föregående steg.
Senast uppdaterad 13 april 2018   |   Sidansvarig: Andreas Netz   |   Statistik för sidan