Utmaningsdriven innovation

Vill ni göra världen till en mer hållbar plats genom att kraftsamla runt en komplex samhällsutmaning? I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet. 

Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder oss till er som har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

Se filmen om Utmaningsdriven innovation

Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än 3 minuter.

Vilka projekt söker vi?

UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att i snabb takt utveckla innovativa lösningar på systemnivå.

Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

Er lösning:

 • möter samhällsutmaningar som tydligt utgår från Agenda 2030
 • kan faktiskt bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • är nyskapande och behovsdriven
 • har potential att skapa tillväxt och har internationell lyskraft.

Er aktörskonstellation:

 • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper (t.ex. industri, forskning, offentlig verksamhet, civilsamhälle) och innehåller alla de aktörer som behöver vara med för att ert projekt ska bli framgångsrikt, bland annat behovsägare
 • har ett projektteam (nyckelpersoner) sammansatt med hänsyn tagen till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Ert projektarbete:

 • har en systemansats, alltså ser till helheten av de olika delar som behövs för att lösa samhällsutmaningen
 • inbegriper arbete med att identifiera och undanröja hinder för införande, spridning eller användning av den nya lösningen, med hjälp av olika typer av påverkans- och policyarbete
 • engagerar och involverar de som direkt berörs av er lösning, till exempel kunder eller användare
 • bygger på en projektplan där aktiviteterna är kopplade till önskade resultat och långsiktiga effekter för alla tre steg i finansieringen
 • arbetar på ett jämställt sätt och utformar lösningen med hänsyn tagen till ett jämställdhetsperspektiv.

Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa vår krav och bedömningskriterier i sin helhet.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

 • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
 • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar eller dellösningar utvecklas och testas. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
 • Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Mer om vår finansiering och de tre stegen

Om det är första gången du ansöker till Utmaningsdriven innovation ska du ansöka i steg 1. Inom steg 2 och steg 3 kan du sedan få fortsatt finansiering från oss för vidareutveckling av din innovation.

18

jun 2018

Informationsmöte om finansiering inom Utmaningsdriven innovation

<p>Utveckla er projektidé eller er samverkan inom projektet. Lösningen ska bidra till att uppfylla målen inom Agenda 2030.</p>
<p>Steg 2 samverksansprojekt är fortsättningen inom programmet för dig som redan genomfört steg 1.</p>
I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg tre är för de projekt som redan genomfört steg ett och två. I det tredje steget ligger fokus på att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten.

Fördjupad information

Läs mer om Agenda 2030, Jämställd innovation samt vad som krävs för att söka till Utmaningsdriven innovation. Här kan du ta del av det informationsmaterial som presenterades under informationsmötet 18 juni 2018: UDI informationsmöte juni 2018.pdf

<p>Här har vi samlat mallar och dokument som kan vara till hjälp när ni ska söka finansiering inom utmaningsdriven innovation.</p>

Frågor?

Om du har frågor om Utmaningsdriven innovation är du välkommen att kontakta oss.

Andreas Netz

Programledare

+46 8 473 30 86

andreas.netz@vinnova.se

Eva Nyström

Programassistent

+46 8 473 31 21

eva.nystrom@vinnova.se

Senast uppdaterad 27 juni 2018   |   Sidansvarig: Andreas Netz   |   Statistik för sidan