Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utmaningsdriven innovation

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Aktuellt

På grund av att Vinnova har ställt om verksamheten för att bättre kunna bidra till hållbar omställning, så kommer UDI-programmet att avslutas. Vi har därför inga utlysningar för steg 1 eller för steg 2, utan hänvisar i stället till Vinnovas övriga utlysningar. En sista steg 3-utlysning äger rum under 2023.

Om programmet Utmaningsdriven innovation

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden.

Vilka projekt söker vi?

UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att utveckla innovativa lösningar på systemnivå.

Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

Er idé:

 • möter samhällsutmaningar med ett systemperspektiv
 • är innovativ och behovsdriven
 • har potential att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • utformas med ett jämställdhetsperspektiv

Er aktörskonstellation:

 • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper och innehåller de organisationer som behöver vara med för att projektet ska bli framgångsrikt
 • har ett jämställt projektteam

Ert projektarbete:

 • engagerar och involverar behovsägare, kunder, användare och andra relevanta kravställare
 • bygger på en trovärdig projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektmål samt önskade resultat och långsiktiga effekter
 • undanröjer hinder för nyttiggörande
 • genomförs på ett jämställt sätt genom hänsyn till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa våra krav och bedömningskriterier i sin helhet.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

 • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
 • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
 • Steg 3 implementering handlar om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärs-/värdemodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Se filmen om Utmaningsdriven innovation

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än 3 minuter.

Frågor?

Om du har frågor om Utmaningsdriven innovation är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Sidansvarig: Jens von Axelson

Statistik för sidan