Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - MAPCI - Mobile And Pervasive Computing Institute at Lund University
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

I attraktiva och hållbara städer behöver kollektivtrafiken utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till privatbilismen. Projektet kommer utveckla en systemlösning för dynamiska busslinjer som komplement till befintlig kollektivtrafik. Projektets mål är att ta fram en lösning som möjliggör att man med kollektivtrafik i högre grad kan åka dit man vill, när man vill. Steg 1 av projektet har formerat ett starkt konsortium som täcker hela värdekedjan inom kollektivtrafiken och tagit fram en systemarkitektur och en plan för vidare utveckling och kommersialisering i följande steg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet leder till en överflyttning från bilresande till kollektivtrafik och bidrar därmed väsentligt till att uppnå Fördubblingsmålet för kollektivtrafiken samt de nationella klimatmålen och en långsiktig utveckling mot inga netto-utsläpp. Samtidigt ges företag inom och i anslutning till konsortiet möjligheter att ta fram nya innovativa och kommerseriellt gångbara tjänster och produkter i form av mobila lösningar för kollektivtrafik som marknadsförs och säljs både nationellt och internationellt. Ett första steg mot detta har tagits i initieringsprojektet.

Upplägg och genomförande

Erfarenheter från befintliga lösningar har analyserats genom studier och en studieresa till KutsuPlus i Helsingfors. En heldagsworkshop i Design Thinking har genomförts för att utveckla den ursprungliga iden om dynamisk kollektivtrafik och en systemarkitektur och projektplan har tagits fram. En modell för utvärdering av miljöpåverkan och samhällsservice har föreslagits. Konsortiet har kompletterats med erforderlig kompetens och en jämställdhetsanalys för projektet och kollektivtrafiklösningen har tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04320

Statistik för sidan