Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart nyttjande av resursen skog 2016-2018

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för skogsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med SusFor2 har uppnåtts i och med att; - SusFor har påverkat utvecklingen av program och kommande utlysningar i Horisont 2020 - nationella aktörers engagemang i nätverk, plattformar och grupper har ökat - nationella aktörer samverkar med europeiska intressenter för att få ökat inflytande - gemensamma visioner, strategier, mål och behovsformuleringar har utvecklats - det nationella deltagande i Horisont 2020 inom plattformens områden har ökat - påverkansplattformen har utvecklats nationellt och internationellt

Resultat och förväntade effekter

SusFor2-projektet har varit framgångsrikt och i stort nått de resultat som avsetts. - SusFor2 har utvecklats som aktör nationellt och internationellt - Det internationella samarbetet har utvecklats - SusFor har varit aktivt i påverkansarbete nationellt och internationellt med bra resultat - SusFor har stött initiativ för projekt¬ansökningar med svenska parter till H2020 och organiserat workshops om möjligheter i H2020

Upplägg och genomförande

SusFor2 har bedrivits som projekt med SLU som ägare och Skogforsk som part. Projektet har haft en effektiv organisation med styrgrupp, projektledning och en referensgrupp med representation från sektorn. SusFor har varit representerad i referensgruppen för SC2 och i arbetet med revideringen av skogsnäringens forskningsagenda (SFA). Samarbetet med BioInnovation har utvecklats och en nordisk plattform för påverkan har etablerats. SusFor har gjort flera inspel och besvarat konsultationer om t.ex. innehåll i H2020 arbetsprogram, inför kommande ramprogram och till SFA mm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01008

Statistik för sidan