Hållbart nyttjande av resursen skog 2016-2018

Diarienummer 2017-01008
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för skogsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Hållbart nyttjande av resursen skog (SusFor) är en nationell påverkansplattform för den skogliga sektorn. Syftet är att verka för ökad tillgång av EU-finansiering för forskning och innovation om ´Sustainable use of forest resources´, dvs. de tidiga delarna av den skogliga värdekedjan. Genom ett riktat påverkansarbete ska finansieringsmöjligheterna från Horisont 2020 för dessa områden förbättras. SusFors långsiktiga mål är fler EU-finansierade FoI-projekt inom plattformens fokusområden och att skogliga aktörer i Sverige erhåller större FoI-resurser från EU.

Förväntade effekter och resultat

Några specifika mätbara mål har satts upp för att utvärdera om SusFors verksamhet leder till de önskvärda övergripande målen under projektet; - Minst 30 skogliga topics utlysta från H2020 (2014-2020) - Minst 15 st ´skogliga´ H2020-projekt med svenskt deltagande varav 3 koordinerade från Sverige - Deltagandet från SusFor i påverkansgrupperingar har ökat - SusFors referensgrupp har utökats med fler representanter från sektorn - Fler personer från SusFors nätverk har varit experter åt EU-kommissionen (utvärderare) - SusFor medverkar i framtagandet av ny NRA-strategi

Planerat upplägg och genomförande

Under projektperioden är fokus på att utveckla det internationella samarbetet och härigenom stärka förmågan att påverka. Ett europeiskt perspektiv är nödvändigt för att påverkansarbete ska bli framgångsrikt. Dessutom ska samarbetet med näringen/industrin utvecklas. Det är viktigt att SusFor kan verka i ett större/bredare sammanhang. Verksamheten inom SusFor kan indelas i några huvudområden; Påverkan, Initiering och Strategi är de viktigaste områdena som stöttas av Partnerskap och Internationalisering. Därutöver tillkommer Kommunikation och Projektintern verksamhet.

Externa länkar

Kort beskrivning av SusFor samt kontaktinformation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.