Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Gatukontoret
Bidrag från Vinnova 483 968 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar i sin förlängning till att skapa en affärsmässigt hållbar, samordnad varudistribution i stadens inre delar vilken samtidigt möter brukarnas behov av effektiva transporter och tjänster med minimal miljö¬påverkan och ökad attraktivtet för stadskärnan. I initieringssteget har leveransmålet varit att utveckla en väl fungerande affärsmodell för samordnad varudistribution med nya och innovativa kringtjänster till butiker kombinerat med transporter till stadens offentliga verksamheter baserat på brukarnas behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

I initieringsfasen har en affärsmodell för samordnad varudistribution baserad på brukarnas behov tagits fram. Om denna genomförs i kommande steg förväntas effekten bli renare luft i innerstaden, mindre klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskad energiförbrukning, effektivare varuförsörjning samt utökad service till centrumhandeln. Sammantaget leder detta till en attraktiv stadsmiljö som kan underlätta satsningarna på en ökad förtätning av stadskärnan och ett förbättrat urbant liv.

Upplägg och genomförande

I initieringsfasen har fokus för de privata brukarna legat på detaljhandeln i city och fastighetsföretagen verksamma där. Genom omvärldsanalys och enkäter har olika tjänster och erbjudanden till detaljhandeln och fastighetsföretagen tagits fram. Dessa har sedan paketerats i olika delar i syfte att kunna implementeras stegvis i takt med ökad insikt. De juridiska aspekterna för samordning mellan privata och offentliga flöden har belysts. Malmö Stads godsnätverk med näringslivet och intresseorganisationer har använts som referensgrupp för arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00752

Statistik för sidan