Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara framtidsbilder - för kvinnor och män?

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet analyseras hållbara framtidsbilder ur ett könsmaktperspektiv. Analysen är ett sätt att tydliggöra svårigheterna med att inkludera kön i framtidsstudier. Syftet är att hitta sätt att motverka detta genom att dra lärdomar av svårigheterna, och att utveckla metoder att analysera könsspecifika effekter av vissa samhälleliga förändringar.

Resultat och förväntade effekter

Projektets fokus ligger på hur könsmaktstrukturer kan förstärkas eller försvagas i olika framtida scenarier, som i första hand utvecklats för att uppfylla miljömål. Genom att särskilt studera regionförstoring och transportsystemen ingår dessutom en av innovationssystemets grundpelare tillgången till rätt utbildad arbetskraft. De viktigaste aktörerna i sammanhanget är framförallt statliga myndigheter och politiska beslutsfattare på alla nivåer. Genom att inkludera dessa i projektet kommer det att leda till både ökad kunskap och ökad medvetenhet om könsmaktordningens betydelse för användningen och utbredningen av den fysiska infrastrukturen.

Upplägg och genomförande

Projektet innehåller tre delstudier av dimensioner som är viktiga för innovationssystemet, miljön och könsmaktrelationerna (preliminärt beträffande ekologiskt hållbara förändringar av tidsanvändning, regionstorlek och transportsystem). I var och en av delstudierna analyseras hur könsperspektivet finns med, alternativt saknas, i befintliga framtidsstudier och planer. I en avslutande delstudie genomförs en syntes, där försök att formulera framtidsbilder av ett jämställt samhälle görs och svårigheterna i en sådan övning lyfts fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00752

Statistik för sidan