Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar sanering i stadskärnor med kulturhistoriskt värde

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH-ABE skolan-SEED
Bidrag från Vinnova 461 890 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för Steg 1 har varit att färdigutveckla projektets konstellation, knyta fler partners till projektet och i samverkan formulera en projektidé inför ansökan till steg 2. Målet för steg 1 är i stort sett uppfyllt, det som återstår är att knyta några fler projektpartners till projektet, vilket är på god väg. Diskussioner förs med relevanta partners och intresset är stort och vi räknar med att ha ett slagkraftigt projekt till ansökan i augusti 2017. Projektidén är utveckad och även accepterad av tilltänkta partners så enbart mindre justeringar kan bli aktuella.

Långsiktiga effekter som förväntas

Intervjuer med nyckelpersoner har visat att det finns behov av ett dialogverktyg vid förhandlingar mellan olika intressenter. Ett dialogverktyg är Multikriterieanalys (MKA)-verktyg, delvis befintliga MKA kommer utvecklas vidare främst gällande social hållbarhet, verktyget kan också bidra vid val av åtgärd. Som ett led i cirkulär ekonomi har vi identifierat restprodukter från stålindustrin för att stabilisera förorenad jord. Restprodukter har testats i laboratorieexperiment men tillämpningar är få. En färdig effektiv produkt kan spridas och användas internationellt

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en referensgrupp där olika intressenter efterbehandling har funnits representerade. Vid de två mötena har presentationer och grupparbeten genomförts, de har varit mycket givande för projektpartners i konstellationen. Övriga aktiviteter har varit möten med olika aktörer utanför referensgruppen samt litteraturstudier. Upplägget och innehållet i projektet har fungerat tillfredsställande och under steg 1 har det varit rätt väg att gå mot ansökan till steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00545

Statistik för sidan