Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar

Diarienummer 2017-04803
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 491 782 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en

Syfte och mål

Projektets primära syfte var att utvärdera möjligheterna att ersätta hårdkrombeläggningar på stål och aluminium med TiSurf, ett nitrerhärdat titanskikt med hög kemisk och mekanisk beständighet. Omfattande försök har gjorts med titanbeläggning på stål, kisel och aluminium följt av nitrerhärdning med flera olika processtekniker. Material och mikrostruktur har analyserats med SEM, XRD och hårdhetsmätare. Baserat på analyser av kostnad, marknad och konkurrens har vi också kunnat visa på kommersiell potential.

Resultat och förväntade effekter

Med både PVD och Cold Spray får vi jämna titanskikt med god vidhäftning mot stål och aluminium. Mikrostruktur och mekaniska egenskaper påverkas inte av den efterföljande TiSurf-processningen (vakuum, HIP), och hårdheten är fullt i linje med data för titannitridmaterial. Utsikterna för att kunna ersätta hårdkrom med TiSurf är således goda. TiSurf-processen med HIP har patentsökts och med ny IP från projektet har NST fått en starkare marknadsposition. Ett väl fungerande samarbete mellan NST och LiU har byggts upp under projektet vilket redan lett till nya projektansökningar.

Upplägg och genomförande

Initieringsfasen genomfördes enligt plan med ett kick-off möte och praktisk formulering av idéerna från ansökan. Titanbeläggningsprocesser har utvecklats av LiU och av en underleverantör medan NST testat olika sätt att nitrerhärda titanskikten. Materialkarakterisering av provserier med nitrerhärdade titanbelagda prov och hårdhetsmätningar har genomförts på LiU. De marknadsorienterade analyserna har genomförts av NST.

Externa länkar

http://www.newsotech.com/Projects

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.