Genomic Medicine Sweden

Diarienummer 2017-03416
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 991 250 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Ta fram ett detaljerat underlag hur precisionsmedicin kan implementeras på ett koordinerat sätt inom svensk sjukvård. Specifika mål: 1) Utreda och föreslå organisation för GMS 2) Definiera implementeringsstrategier och designa pilotstudier för ovanliga ärftliga sjukdomar och cancer 3) Utreda två nyckelutmaningarna: hälsoekonomi och informatik 4) Säkra fortsatt engagemang och resurser inför nästa fas i projektet

Förväntade effekter och resultat

Långsiktig implementering av precisionsmedicin inom hälso- och sjukvård via medicinska genomikcentra (GMC) vid landets universitetssjukhus. Centralt uppbyggd informatikinfrastruktur för att lösa utmaningarna inom databeräkning, tolkning, delning och lagring. Hälsoekonomiska beräkningar för implementering av genomisk medicin. Långsiktigt mål, sekvensering av ca 25 000 patienter årligen. Nationell resurs för akademi och industri för utveckling av läkemedel, diagnostik och mjukvara.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförande via parallella arbetspaket: 1) Ta fram plan för organisation och finansiering samt utse nationell styrgrupp 2) Etablera övergripande strategi för diagnostik av ovanliga ärftliga sjukdomar och cancer samt initiera nationella referensgrupper inom respektive område 3) Upprätta en plan för en nationell informatikplattform 4) Utföra hälsoekonomiska beräkningar som stöd för implementering av genomisk medicin i hälso- och sjukvården

Externa länkar

GMS hemsida med information, evenemang och uppdateringar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.