Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genomic Medicine Sweden

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 991 250 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomic Medicine Sweden (GMS) initiativet skall stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker inom hälso- och sjukvården som kommer att leda till förbättrad sjukvård, stärkt svensk forskning inom området samt utgöra en grogrund för innovation och samverkan med industrin. GMS består nu av 14 parter från Sveriges sju universitetslandsting/regioner med tillhörande medicinska fakulteter. GMS ger en unik möjlighet för Sverige att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin.

Resultat och förväntade effekter

GMS har tagit fram förslag på en organisationsmodell på nationell och regional nivå. Förstudien har fokuserat på sjukdomsgrupperna sällsynta diagnoser och cancer (hematologi och solida tumörer), där en gemensam nationell strategi tagits fram för att implementera de nya sekvenseringsteknikerna samt att nationella pilotprojekt definierats. Arbete att ta fram en nationell informatikplattform har påbörjats. En hälsoekonomisk studie har genomförts kring genpaneldiagnostik vid cancer med beräkningsmodeller som kommer ligga grund för framtida arbeten.

Upplägg och genomförande

Målsättningen var att ta fram underlag för nästa steg i implementering av precisionsmedicin inom svensk sjukvård. Specifika mål och genomförande 1) En organisationsmodell för GMS. 2) Förbered vetenskapligt underlag, utifrån egna och omvärldens erfarenhet av precisionsmedicin vid ärftliga sjukdomar och cancer, definiera implementeringsstrategin och design av pilotstudier. 3) Adresserat de två identifierade nyckelutmaningarna: hälsoekonomi och informatik. 4) Möjligheter till säkrad finansieringen för nästa fas i projektet tom 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juli 2017

Diarienummer 2017-03416

Statistik för sidan