Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Genomic Medicine Sweden

Reference number
Coordinator Lunds universitet - LU Innovation
Funding from Vinnova SEK 1 991 250
Project duration August 2017 - July 2018
Status Completed

Purpose and goal

Genomic Medicine Sweden (GMS) initiativet skall stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker inom hälso- och sjukvården som kommer att leda till förbättrad sjukvård, stärkt svensk forskning inom området samt utgöra en grogrund för innovation och samverkan med industrin. GMS består nu av 14 parter från Sveriges sju universitetslandsting/regioner med tillhörande medicinska fakulteter. GMS ger en unik möjlighet för Sverige att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin.

Expected effects and result

GMS har tagit fram förslag på en organisationsmodell på nationell och regional nivå. Förstudien har fokuserat på sjukdomsgrupperna sällsynta diagnoser och cancer (hematologi och solida tumörer), där en gemensam nationell strategi tagits fram för att implementera de nya sekvenseringsteknikerna samt att nationella pilotprojekt definierats. Arbete att ta fram en nationell informatikplattform har påbörjats. En hälsoekonomisk studie har genomförts kring genpaneldiagnostik vid cancer med beräkningsmodeller som kommer ligga grund för framtida arbeten.

Planned approach and implementation

Målsättningen var att ta fram underlag för nästa steg i implementering av precisionsmedicin inom svensk sjukvård. Specifika mål och genomförande 1) En organisationsmodell för GMS. 2) Förbered vetenskapligt underlag, utifrån egna och omvärldens erfarenhet av precisionsmedicin vid ärftliga sjukdomar och cancer, definiera implementeringsstrategin och design av pilotstudier. 3) Adresserat de två identifierade nyckelutmaningarna: hälsoekonomi och informatik. 4) Möjligheter till säkrad finansieringen för nästa fas i projektet tom 2020.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 13 July 2017

Reference number 2017-03416

Page statistics