Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens smarta produktion - Hållbar tillväxt genom småskalig, industriell tillverkning

Diarienummer
Koordinator SP PROCESS DEVELOPMENT AB - SP Process Development AB, Södertälje
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Etablering av en hållbar, småskalig produktion genom tillgång till innovativa, sektoröverskridande teknik-, affärs- och etableringsmodeller för moduluppbyggda produktionsprocesser. Målet för steg 1 har varit att grundligt kartlägga behovet hos identifierade intressenter, inom och utom konsortiet, samt utifrån det presentera ett antal lösningsförslag att arbeta vidare med. Projektet har identifierat tillväxtkritiska utmaningar och behov hos deltagande företag, som representerar ett tvärsnitt av branscherna livsmedels- respektive kemiproducenter i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

De identifierade lösningsförslagen kommer att konkretiseras genom att driva några utvalda, industriella case, dvs produktionsprocesser som är under utveckling för faktisk uppbyggnad och implementering. Kunskapen och erfarenheterna kommer också att tas om hand och vidareutvecklas i en kunskapshubb, som byggs upp och etableras inom RISE, för att ge förutsättningar att utveckla och realisera modulär produktion och ta en produkt/produktionsidé till driftsatt anläggning.

Upplägg och genomförande

Industrins behov, det internationella forskningsläget och potentiella tillämpningar för småskaliga, modulära processer har undersökts och identifieras. Ett antal företag från livsmedels- respektive kemibranschen, stora företag såväl som SME, bjöds in till möten, svarade på en enkät om sina behov samt intervjuades utifrån de utmaningar som de identifierat. Behovsanalysen ligger till grund för de lösningsförslag, case och kunskapshubb, som föreslås för steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00628

Statistik för sidan