Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens design - Återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att identifiera viktiga problemområden när det gäller återanvändning av trähus och träkomponenter och föreslå parametrar som leder till en cirkularitetsfaktor. Det långsiktiga målet är att kunna återanvända träkomponenter som byggs in i nya trähus (Design for Deconstruction).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en rapport med plan för framtida arbete och ansökan. Effekten är att identifierade problem som utgör hinder för cirkulär ekonomi inom träbyggande analyserats för att kunna lösas. Tänkbara affärsmodeller har sammanställts men behöver utredas ytterligare eftersom återbruk innebär nya flöden av material och även nya aktörer på marknaden. Trähusindustrin har deltagit aktivt och bidragit med kunskap från dagens konstruktion och tillverkning och är intresserade att utveckla möjligheterna för återbruk av trähus.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har arbetat gemensamt med att bjuda in aktörer inom byggbranschen till diskussioner, t ex arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, fastighetsägare, med syfte att diskutera möjligheter och hinder samt hitta fler engagerade aktörer att delta i fortsatt utvecklingsprojekt. Erfarenheter av rivningar idag av gamla trähus har också samlats in. Vi har även ett internationellt kontaktnät inom området som har engagerats. Genom kontakter med många aktörer har olika idéer fångats in som underlag för fortsatt arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03736

Statistik för sidan