Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Diarienummer 2018-00613
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2017-04657-en

Syfte och mål

Syftet med genomförbarhetsstudien är dels att ta fram en bärbar variant av VTI:s godstågssimulator, för att göra den mera lättillgänglig, och dels att undersöka förutsättningar för att med hjälp av ett gränssnitt till railML koppla ihop VTI:s tågsimulatorer med verktyg för projektering. Målet är att möjliggöra att projekterade banor kan provköras i lättillgängliga simulatorer för både gods- och persontrafik och vid behov justeras innan de byggs i verkligheteten, så att framtida kostsamma felprojekteringar kan undvikas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till innovativa tekniska lösningar inom Integrerade transportinfrastrukturnätverk och strävar efter ett helhetsgrepp för projektering och körbarhet. Verktyget som syftar till att sammanlänka planeringsfasen med användarna av infrastrukturen ger större möjligheter till samarbete, höjer effektiviteten och leder till ökad konkurrenskraft hos svensk transportinfrastruktur. Genom att undersöka förutsättningar för gemensamma metoder och ökad systemförståelse lägger studien grunden för fler hållbara innovationer.

Planerat upplägg och genomförande

Tekniska förutsättningar för ett gränssnitt mellan railML och mjukvaruapplikationerna hos VTI:s tågsimulator och hos projekteringskonsulter som Sweco kommer att undersökas. Detta innebär rent praktiskt att både personal på VTI och på Sweco behöver lära sig railML. Den bärbara godstågssimulatorn ses som en viktig förutsättning för kommande förslag och ansökan till FoI-projekt eftersom den möjliggör körbarhetsanalyser med ett stort antal förare av godståg stationerade på många olika platser i Sverige. Studien har för avsikt att leda fram till en kommande FoI- ansökan.

Externa länkar

Beskrivning av VTIs tågsimulatorer och användargruppen knuten till dessa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.