Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förutsättningar för klimatneutral energilagring i fjärrvärmenät

Diarienummer
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sverige AB, Warfvinges väg 25
Bidrag från Vinnova 437 529 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet har analyserat olika termiska säsongslager och i relation till Göteborgs fjärrvärmesystem bedömt att två alternativ har den största potentialen. Dels Skanska TES som har utvärderats med en simuleringsmodell hos Chalmers samt en kombinationslösning av borrhåls-TES (BTES) och bergrums-TES (CTES) som ännu inte simulerats med Chalmers modell. Båda lösningarna uppvisar direktavkastning i en storleksordning som är intressant för fortsatt analys och bedömningen är att det finns förutsättningar för att hitta en lämplig finansieringslösning.

Resultat och förväntade effekter

Chalmers har studerat fjärrvärmesystemet i Göteborg med hjälp av en datorbaserad optimeringsmodell utifrån två scenarion, utan och med termiska säsongslagret Skanska TES i systemet. Beräkningarna efter modellering indikerar att koldioxidutsläppen, i samband med reducerad drift av fossila bränsleeldade spetslastpannor i Göteborg system, reduceras med 85% i scenariot med Skanska TES. Klimatbelastningen kan därmed bli avsevärt lägre samtidigt som den årliga systemkostnaden kan minska med 25 %.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har drivits enligt plan med gemensamma workshops, med kompletterande eget och gemensamt arbete i mindre grupper däremellan. Initialt utgick arbetet från ett antal identifierade arbetspaket men under arbetets gång delades dessa upp i en röd tråd för förstudien med ett antal tillhörande delområden. I och med det förtydligades kopplingen till uppsatta resultatmål och arbetet mot det huvudsakliga resultatmålet att välja ut lagringslösning/ar med störst potential kunde utföras effektivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00327

Statistik för sidan