Förutsättningar för klimatneutral energilagring i fjärrvärmenät

Diarienummer 2018-00327
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sverige AB, Warfvinges väg 25
Bidrag från Vinnova 452 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Projektet syftar till att studera potentialen för säsongslagring av primärt värme, men även kyla och, efter omvandling, el med möjlighet att tillvarata ytterligare volymer industriell spillvärme lokalt och regionalt. Olika termiska säsongslager ska analyseras för en bedömning av potentialen att med lönsamhet svara mot en svår samhällsutmaning, den globala klimatförändringen. Målet med projektet är att ta fram lösningar och utvecklingsplan för termisk säsongslagring baserat på potential, affärs- och samhällsnytta med Göteborg och Luleå fjärrvärmesystem som utgångspunkt.

Förväntade effekter och resultat

Göteborgs och Luleås, samt många andra svenska städers, nuvarande energisystem inkluderar tunga aktörers verksamheter som medför en stor klimatbelastning. Denna förstudie förväntas resultera i svar på frågan hur man med innovativ smart teknik kan styra och reglera värmeflöden så att funktionerna lagring och energiuttag fungerar som bäst i interaktion med en stads verksamheter, byggnader och elnät. Det i sin tur har potential att minska CO2 utsläppen i våra svenska städer och därmed skapa en hållbar livsmiljö för stadens invånare

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet kommer att bedrivas dels i form av regelbundna möten, som läggs upp som gemensamma workshops, dels i form av eget arbete eller gemensamt uppdrag tillsammans med andra projektdeltagare. Arbetet läggs upp efter projektets resultatmål. Exempel på resultatmål är att: 1) Kartlägga dagens energisystem i Göteborg och Luleå. 2) Klargöra utmaningar, strategi, och framtidsplaner för de båda städernas fjärrvärmenät med fokus potential för lagring av värme och kyla. Resultatmålen förtydligas med ett antal frågeställningar som ska besvaras av projektgruppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.