Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie: Hur stadens behov av kapillära transportnät kan tillgodoses mha innovativa transportslag

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet är en förstudie kring hur städer kan planera och bygga för att möta framtidens behov avseende leveranser till boenden och verksamheter. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheter och hinder att i samband med planering av nya stadsdelar framtidssäkra effektiva leveranser som möter visioner/mål i framtidens hållbara samhälle. Projektet har tagit sin utgångspunkt i Mälarporten i Västerås och Tomtebo strand i Umeå.

Resultat och förväntade effekter

Kortfattat kan resultaten sammanfattas enligt följande: - Det finns mycket kunskap om godstransporter, men det är utspritt och inte lätt att hitta samlad information, och det saknas till stor del data för analys och prognos - Godstransporterna glöms ofta bort i ett inledande skede ökat fokus på godstransporterna är nödvändigt komma in i planeringsprocessen genom kvalitetsstyrning av arbetssätt - Digitalisering och nära samarbete med samhällsbyggnad underlättar för att minska negativa effekter av de prognostiserade ökande volymerna av godstransporter i framtiden

Upplägg och genomförande

Kartläggning har gjorts genom att undersöka och ta del av vilka underlag och prognoser, måldokument och visioner mm som används för kommunens kravställning och utformning av den fysiska miljön för att möjliggöra hållbara gods- och avfallstransporter till och från samt inom valda stadsdelar. Kartläggning har skett tillsammans med och i nära dialog med ansvariga tjänstemän. Parallellt har en litteraturstudie genomförts, samt dialog med experter och andra relevanta pågående initiativ kring ”state of the art” när det gäller last/first mile delivery i stadsutvecklingskontext.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 augusti 2022

Diarienummer 2021-03964

Statistik för sidan