Förstudie - Hybrid Modell för Partikelsönderdelning i DEM

Diarienummer 2017-05457
Koordinator STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Krossning och malning av berg estimeras stå för 1-2% av den globala energiförbrukningen. Virtuella testmiljöer av processer för sönderdelning, klassering och separering av malm och mineral är essentiella för att realisera nödvändiga teknikskiften. Syftet är att utveckla en ny sönderdelningsmodell för bergmaterial baserad på diskret elementmetod (DEM) för att möjliggöra energi- och maskinoptimering. Målet är att genomföra en behovsanalys, utveckla konsortium för fullskaligt projekt samt utveckla modell-konceptet från TRL nivå 2 till TRL 4 med demonstration i labbmiljö.

Förväntade effekter och resultat

DEM är en metod för analys av partikelsystem. I fall där partiklar krossas, såsom i krossmaskiner, har existerande söderdelningsmodeller fundamentala brister som gör att de ej är skalbara från labb- till industriell miljö. Idag står valet mellan att simulera många partiklar med låg upplösning, eller att simulera få partiklar med god upplösning. En ny hybridmodell har formulerats som möjliggör simulering av ett stort antal partiklar med korrekt sönderdelningsbeteende. Detta ger i sin tur möjligheten att virtuellt optimera befintliga samt utveckla helt nya maskinkoncept.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs inom fyra arbetspaket; 1. Projektkoordination, 2. Utveckling av konsortium, 3. Modellimplementering och validering samt 4. Krossexperiment för validering. Ett team med matematiker, fysiker samt programmerare har sammansatts för modellimplementeringen. Laboratorieförsök i WP4 genomförs i Chalmers krosslaboratorium vid avdelningen för industri- och materialvetenskap. Modellen implementeras i FCC:s mjukvaruplattform för DEM vilket möjliggör framtida kommersialisering och spridning enligt ett väletablerat ramverk vid FCC.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.