Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forska med lärare för lärande

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet prövades ömsesidiga sätt för att skapa systematiskt kunskap om lärande där lärare och forskare tillsammans deltog i forskningsprocessens alla faser. Forskningsprocessen var iterativ, intervenerande och kollaborativ. En teori om lärande användes för att planera och analysera elevers lärande och undervisningen. Ett övergripande syfte med projektet var att förstå på vilket sätt forskande lärare kan finnas i utbildningspraktiken och hur skolverksamhet kan utvecklas till en kunskapgenererande sektor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visar att "forskande lärare" kan göra skolverksamheten kunskapsgenererande. Med utgångspunkt i de svårigheter som eleverna uppvisade om tal i procent- och bråkform har lärarna utvecklat sin undervisning och elevernas lärande samt tagit fram en kunskapsprodukt om nödvändiga villkor för elevernas lärande. Denna produkt består av både praktiska och teoretiska komponenter och skulle kunna användas av andra lärare på andra skolor. Studien visar också att det systematiska arbetet inte är en garant för att skolverksamhet ska bli kunskapsgenererande.

Upplägg och genomförande

Lärare i detta projekt har arbetat i ett iterativt och kollegialt arangemang och därigenom systematiskt studerat sin matemamtikundervisning och elevers lärande. Lärarna har använt en lärandeteori som ett verktyg för att planera och analysera relationen mellan undervisning och lärande. Både undervisningserfarenheter och de teoretiska redskapet har bidragit till en kunskapsprodukt som består av lektionsplaner och specifika uppgifter. Ljudupptagningar från lärares planeringsmöten, fältanteckningar samt logg-boksanteckningar har använts i den övergripande analysen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2015-06556

Statistik för sidan