Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Formelementbaserad operationsberedning

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 9 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00998_publikrapport_SV.pdf (pdf, 699 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt har syftat till att ta fram ny kunskap och utveckla teknik som möjliggör försvensk fordonsindustri att på ett konkurrenskraftigt sätt bedriva kunskapsbaseradproduktion i Sverige och därigenom medverka till en fortsatt konkurrenskraftigfordonsproduktion i Sverige. Projektets utgångspunkt var att verka för och främjautveckling av effektiv datorstödd produktionsberedning. Produktionsberedning är enmycket central process i ett tillverkande företag och syftet med denna är att utvecklabästa möjliga tillverkningslösning. Omfattningen av produktionsberedning kan därförvara stor, alltifrån konceptuell beredning till detaljerad operationsberedning. Dettaprojekt har fokuserat på modelldriven formelementbaserad operationsberedning. Medmodelldriven menas ett arbetssätt i vilket man använder digitalt representerade modellerav produkter, råämnen, fixturer, verktyg, maskiner m.m. som tillhandahåller informationom material, formelement, tillverkningskrav och toleranser m.m. En grundtanke i detmodelldrivna arbetssättet är att produkten kan beskrivas som bestående av olikaformelement (plan, hål, spår m.m.) för vilka det finns olika metoder att framställa demmed. Vilken metod som är mest lämpad avgörs dels av de tillverkningskrav ochtoleranser som finns angivna, men också utifrån beredarens erfarenhet och vilken praxissom råder på det tillverkande företaget. Ett grundläggande syfte med det modelldrivnaarbetssättet är att med datorteknik och programvara för framtagning, visualisering ochinteraktion med modeller stödja mänskligt kunnande och expertis. Under projektet harforskargruppen i samarbete med industripartners och systemleverantörer undersökttillämpbarheten av modelldriven operationsberedning genom kartläggning av industrinsbehov, studier av tillgänglig programvara för operationsberedning, samt studier avinternationella standarder för informationsmodellering för produkt-, process- ochresursrepresentation. Industrins behov har kartlagts genom workshops, studiebesök ochgemensamma arbetsmöten. Systemleverantörspartnerna i projektet har i olika workshopssamt i mindre enskilda projekt tillsammans med de deltagande tillverkningsföretagendemonstrerat vad deras beredningssystem är kapabla till. Utifrån detta harforskningsutförarna formulerat idéer och förslag på aktiviteter att genomföra sompresenterats och diskuterats vid regelbundna gemensamma arbetsmöten. Baserat pååterkoppling från industrideltagarna har dessa förslag och idéer sedan vidareutvecklats tillflera olika prototypapplikationer för demonstration av modelldriven operationsberedning.Projektet har också samarbetat med FFI-projekten Digital Factory och Robust Machining,samt deltagit i internationellt samarbete gällande informationsmodellering. Ett samarbetedär projektet har levererat viktiga bidrag inom området kinematikrepresentation.Resultaten från detta projekt är i ett långsiktigt perspektiv viktiga bidrag för att ökaproduktiviteten och kvaliteten inom operationsberdedning och i tillverkningsprocessen. Det nära samarbetet mellan forskningsutförarna och industrideltagarna i projektet harbidragit till att bibehålla och i viss mån också förstärka de sedan många år godarelationerna mellan svensk produktionsforskning och svensk fordonsindustri. Genomolika demonstrationer, har projektet inte bara kommunicerat möjliga fördelar med ettmodelldriven operationsberedning till industrin. Projektet har dessutom visat att det ärmöjligt att genomföra den demonstrerade funktionaliteten baserat på systemneutralainternationella standarer för informationsmodellering. De flesta av projektetsdemonstrationer har också uppmärksammats internationellt och erkänts som viktigabidrag inom Virtual Manufacturing. Svensk produktionsforskning inom informationsmodelleringför industriell tillämpning har internationell sett en framstående position. Föratt bibehålla denna position är det därför viktigt att fortsätta med forskning inommodelldriven beredning, där ett lämpligt område att fortsätta denna forskning ärProduction Part Approval Process (PPAP). PPAP används inom fordonsindustrin för attskapa förtroende för komponentleverantörer och deras tillverkningsprocesser och syftetmed PPAP är att säkerställa att en leverantör har förstått alla produkt- ochtillverkningskrav för de komponenter de levererar, och att leverantörens tillverkningsprocessär kapapel att tillverka produkter enligt angivna produkt- och tillverkningskrav.Nuvarande PPAP är dock en arbetsintensiv process där produktionsberedare måste ägnavärdefull tid på det icke värdeskapande arbetet med att ta fram alla de nödvändigadokument PPAP kräver. Att ersätta dagens arbetskrävande och dokumentbaserade PPAPmed en modellbaserad dito skulle effektivisera nuvarande PPAP och öka produktiviteteninom såväl produktionsberedning samt i produktionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2009-00998

Statistik för sidan