Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forest Fish framtidens fisk växer på träd

Diarienummer
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - SP Processum AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Forest Fish är ett nytänk inom svensk matproduktion där restströmmar från skogen blir mat via foder till fisk samtidigt som en handlingsplan för en lokal marknad, i form av miljövänlig fiskodling, skapas. Projektet har i steg 1 samlat aktörer längs hela värdekedjan ´skog till bord´ för att skapa en cirkulär och hållbar produktion av odlad fisk baserad på nordiska förutsättningar. Huvudfokus är foderråvara som utöver att vara en miljöutmaning har en stor ekonomisk potential på den internationella marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två stora miljöutmaningar adresseras inom projektet: (1) uthållig djurfoderproduktion och (2) övergödning av hav och sjöar. Dagens fiskfoderproduktion baseras i stort på importerade råvaror som soja och fiskmjöl, starkt förknippade med miljöproblem som avskogning av regnskog och utfiskning av världshaven. I steg 1 har vi visat att det genom att odla mikroorganismer på skogsråvara går att producera mer miljövänligt fiskfoder och skapat förutsättningar för att i nästa steg skala upp tekniken.

Upplägg och genomförande

De mest lovande teknikspåren har valts ut och knutits samman till två kompletta värdekedjor med mål att tekniskt demonstreras i steg 2. Behovs- och marknadsanalyser har resulterat i en tydlig bild av konceptets kommersiella potential och strukturella faktorer kring lagstiftning har genomlysts. Vi har också enligt planen involverat både ett antal aktörer som finns i den befintliga värdekedjan till odlad fisk idag, men också aktörer som kan bidra till att skapa efterfrågan på just fisk odlad från skogsråvara, och sådana aktörer som kan säkerställa den tekniska uppskalningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00468

Statistik för sidan