Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förebyggande hälsa - en ny marknad med samhällsnytta under utveckling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 348 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att öka förståelsen för branschlogiken på det förebyggande hälsoområdet och analyserar omvärldsfaktorer, aktörskap och drivkrafter samt behov och förutsättningar för samverkan mellan olika offentliga och medlemsstyrda aktörer och näringslivsaktörer. Projektet listar utmaningar och möjligheter vilka visar på nödvändigheten för intressenter att aktivt förhålla sig till en utveckling som både är snabb och dynamisk. Projektet diskuterar också hur man kan skapa konkreta förutsättningar för effektivare samverkan mellan olika samhällssektorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet synliggör centrala utmaningar för intressenter som har ambitionen att utveckla eller förnya insatser på det förebyggande hälsoområdet. Projektrapporten redovisar gemensamma utmaningar och möjligheter samt analyserar konsekvenserna av dessa. I analysen identifieras sannolika vägval. Rapporten föreslår vidare, givet intresse från namngivna aktörer, en dialog med målsättning att skapa en testbädd i en större kommun. Fokus föreslås ligga på företagshälsovård och arbetsmiljö. Testbädden föreslås också innehålla en portfölj av Life Science.

Upplägg och genomförande

Projektteamet har genomfört i) fyra workshops med representanter från politik, näringsliv, offentlighet och frivilligorganisationer, ii) 31 semistrukturerade intervjuer med nyckelaktörer inom hälsoområdet vilka har ett intresse, alternativt uttalat ansvar, för förebyggande hälsoarbete i Sverige, iii) skrivbordsundersökning och analysarbete samt iv) kompletterande intervjuer med ett mindre antal nyckelaktörer för att verifiera analysresultat och förslag på ett nästa steg. Projektet levererar en slutrapport med titeln ”Enkla lösningar. Svåra val”.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2017

Diarienummer 2017-05267

Statistik för sidan