Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fördjupad nuläges- och behovsanalys

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 470 678 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att komplettera, förtydliga och fördjupa kunskapen om nuläge och behov inom programmet för att konkretisera, prioritera och rikta insatser resurseffektivt. Intervjusvaren från de slumpvis utvalda företagen ger en möjlighet att särskilja behov beroende på företagens storlek (mikro, små, medelstora och stora) och grupptillhörighet. Grupp 1: företag som tillverkar elektronik. Grupp 2: företag som tillverkar produkter som innehåller elektroniksystem

Långsiktiga effekter som förväntas

De frågeområden som lyfts fram som högintressanta bland de intervjuade är t.ex. ökad export, mötesarenor och branschträffar, FUI kompetens, tillgänglighet på kompetens och infrastruktur. Baserat på de intressantaste frågeställningarna kommer ett antal ´ideala koncept´ arbetas fram, med frågeställningarna som viktiga stöttepelare. Syftet med de ´ideala koncepten´ är att de ska ge en mer konkret bild över möjliga utlysningar och strategiska projekt som skall möta de frågeområdena som identifierades som starkast, utan att svara mot enskilda företags önskemål.

Upplägg och genomförande

För att säkerställa en branschrepresentation i svaren valdes företag slumpmässigt ur två grupper, de som tillverkar elektronik och de som tillverkar produkter som innehåller elektroniksystem samt fördelat på stora ( >250 anställda) respektive små företag. Utvalda företag intervjuades genom personliga möten (146 intervjuer) och några fyllda själva i webenkäter, totalt inkom svar från 170 företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-04855

Statistik för sidan