Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrade globala vaccinationsstrategier för svåra infektionssjukdomar

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för infektionsmedicin
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för samhällets utveckling. Det är också mål #3 i Agenda 2030. Inom ramen för global hälsa utgör infektionssjukdomar en av de stora samhällsutmaningarna. Vektorburna infektioner, överförda via fästingar och myggor, utgör här ett särskilt hot. Det är av stor vikt att effektivt kunna förebygga dylika infektioner. Vi har nu initierat arbete för att utveckla bättre globala vaccinationsstrategier mot de virus som orsakar fästingburen hjärninflammation (TBE) och Japansk encefalit.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter med projekt är förbättrade vaccinationsstrategier mot aktuella infektionssjukdomar vilket kan innebära minskat lidande på befolkningsnivå p g a reducerad sjuklighet. Sekundärt leder detta till sparade sjukvårdskostnader och minskad sjukfrånvaro. Effekter i samhället innebär också ökad arbetsförmåga på befolkningsnivå vilket innebär produktionsvinster.

Upplägg och genomförande

Vi har genom samverkan med flera aktörer påbörjat arbete för att genomföra större välkontrollerade kliniska studier i vilka nya vaccinationsprotokoll utvecklas och jämförs med tidigare vaccinationsprotokoll med avseende på immunitet (skydd mot infektion). Parallellt vill vi genomföra fördjupade behovsanalyser och marknadsanalyser. En strategi har genomförts för utvecklandet av skydd för gjorda upptäckter (IP). Parallellt har interaktioner utvecklats med näringsliv samt med nationella och globala aktörer viktiga för policyskapande aktioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00347

Statistik för sidan