Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Angered Stadsdelsförvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att hitta effektiva hävstänger för att bryta den ohälsosamma utvecklingen i Angered och minska skillnader i livsvillkor. Genom ´big data´ bli mer precisa i vilka insatser som faktiskt ger effekt. En tvärvetenskaplig insats kan hjälpa oss att i full skala omsätta detta lärande i ny praktik. Vi undersöker även hur IKT kan stödja oss i arbetet. Det långsiktiga målet är att utveckla modeller och verktyg för både analys och genomförande samt uppföljning i nära realtid, så att lärdomar vunna kan omsättas i praktik i andra områden av samma karaktär, både i Sverige och utomlands.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektgruppen har tagit fram underlag för att arbeta vidare med ett antal prediktiva modellansatser samt testat modellerna i liten skala och säkerställt att de kan användas i projektet. Vi har identifierat digitala verktyg och system att jobba vidare med i steg 2. Framförallt har vi inventerat tillgänglig och relevant data att använda, undersökt möjligheten att koppla samman data och strukturera databaser för hantering av data, samt upprättat kontakt med aktörer som kan bidra med data men även för att ingå i konsortiet inför steg 2.

Upplägg och genomförande

Vid workshop definierades forskningsområde och målgrupp, samt vilken data och modeller som ska användas framöver. Vi har knutit ytterligare kompetens till projektet kopplat till datainsamling, modellbyggare & interventioner. Ett antal punkter i barns liv har identifierats där vi kan inhämta mätvärden från hela populationen som kan användas för att hitta riskmönster via algoritmer & därmed ligga till grund för omedelbara interventioner. Via interventionerna stärks kunskapen om vilka insatser som fungerar. Därefter byggs system för ständig förbättring av effektiva åtgärder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04406

Statistik för sidan