Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förändring och Genus i FOCUS

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för sensor och TK system
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förändring och Genus i FOCUSProjektet syftar till att öka kunskapen om genusrelaterade praktiker och processer i en teknikorienterad FoI-miljö, samt att initiera processer för att förändra tankemönster och handlande som kan verka hämmande på innovationsförmågan i organisationen. Målsättningen är att öka kreativiteten, attraktiviteten och konkurrenskraften hos miljön.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet fokuserar fyra förväntade resultat: 1. Kompetensutveckling, innefattande både professionell och personlig utveckling genom ökat reflexivt tänkande och handlande. 2. Bidra till att pågående förändringsprocesser inte resulterar i cementering och återställare av genusordning, utan blir till en möjlighet i vilken nytt genustänk och praktik kan integreras och utvecklas. 3. Fler kvinnliga forskare, d v s ökad numerär jämställdhet. 4. Nya applikationsområden för FOI. Arbetet med att bredda forskningen inom FOI till att även nyttiggöra resultat för det civila samhällets behov kräver fortsatt öppenhet för nya influenser och perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet bedrivs på en genusvetenskaplig grund, med aktivt deltagande från medarbetare i FoI-miljön. I projektet kommer dessa att arbeta tillsammans med genusforskare, arbetslivskonsult och projektledaren, tillika föreståndaren för excellensmiljön för att studera och reflektera över praktiker och processer på olika organisationsnivåer i verksamheten. Arbetet sträcker sig över cirka tre år, och innefattar också att starta förändringsprocesser på olika nivåer i organisationen, från medarbetarnivå till avdelningens ledningsnivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01803

Statistik för sidan