Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier data för ökad produktivitet och spårbarhet i värdekedjan

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för datainsamling och -delning mellan intressenter i värdekedjan för insektsbaserat fiskfoder, där insekter föds upp med organiska restströmmar och förädlas till en hållbar proteinkälla. Nyttan med datadelningen är att skapa en spårbarhet genom värdekedjan, från uppströms aktörer som levererar organiska restströmmar, till nedströms aktörer, som foderproducenter och fiskodlare. Projektet syftar även till att undersöka möjligheter för en automatiserad produktion, då det i dag är manuella processer som dominerar.

Långsiktiga effekter som förväntas

De tekniska förutsättningarna att dela data mellan aktörer är goda då det finns system som går att integrera över värdekedjan. Systemet behöver inkludera en lösning för spårbarhet, då kartläggningen av databehovet har visat att man behöver kunna både identifiera och verifiera ursprung och innehåll för den organiska restströmmen. Ett effektivt system bygger på automatisk datainsamling och här finns utvecklingspotential. En analys av hur sensorer kan användas för insamling av relevant data visade att tekniken finns men sensorer för patogendetektering kräver vidare utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en kartläggning av datapunkter över värdekedjan utifrån två aspekter; 1) relevant data för respektive aktör, 2) vilken aktör som äger den data som efterfrågas. Därefter genomfördes en detaljerad genomgång av processen i pilotanläggningen, som visar både tillgängliga data och behovet av ny data. Baserat på kartläggningen identifierades kraven för datadelningsplatformen och för att säkerställa spårbarheten genom värdekedjan. Därutöver har möjligheter för uppskalning av piloten med övergång från manuella till automatiserade processer identifierats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Diarienummer 2022-01484

Statistik för sidan