Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FloccFines -Flockning av finpartiklar i mineral flotation av koppar-bly-zink sulfidmalmer

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det finns flera industriella fördelar med ett kostnads- och tidseffektivt sätt att utvärdera nya flockningsmedel i mineral flotation. Huvudsyftet med projektet var därför att visa en effektiv strategi för att identifiera potentiella flockningsmedel för selektiv flockning av hydrofila små mineralpartiklar. Den strategi som använts är baserat på att använda en kombination av tekniker, med fokus på att mäta interaktionskrafter mellan hydrofila mineralytor, i kombination med både flockningstester av små mineralpartiklar och ytkemisk karakterisering för en ökad förståelse.

Långsiktiga effekter som förväntas

I detta projekt har AFM utvärderats för att mäta interaktionskrafter mellan hydrofila mineral (med adsorberad tryckare). Resultaten visar att interaktionskrafter kan mätas, men systemet är inte tillräckligt robust för att i nästa steg mäta med tillsatt flockningsmedel, så ytterligare metodutveckling behövs. Däremot har en procedur för flockningstester av fina hydrofila PbS partiklar tagits fram. Optimering av flera parametrar har skett i syfte att hålla de hydrofila små partiklarna i dispersion tillräckligt länge, för att kunna se en effekt när flockningsmedel tillsätts.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade 7 arbetspaket. Syftena med WP1-2 var att välja material och studera litteraturen. I WP3 utfördes prepareringstester och karakterisering av prov. Proceduren för flockningstester av fina hydrofila PbS partiklar utvecklades inom WP3. Olika material att använda i AFM testades för att erhålla adsorption av tryckare. Eftersom AFM-systemet under de valda betingelserna inte var tillräckligt robust, även med en hel del ansträngningar, kunde det planerade arbetet med flockningsmedel i WP4-6 inte utföras. Projektresultaten sammanfattades vid slutmötet (WP7).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02625

Statistik för sidan