Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flerterm - delaktighet och inkludering i ett mångspråkigt samhälle

Diarienummer
Koordinator Bani Interlingua AB
Bidrag från Vinnova 431 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Flerterm steg 1 har varit att utreda och planera för uppbyggandet av en organisationsmodell med tillhörande termbank. Projektet hade i steg ett tre delmål: 1- skapa en intressentgrupp, 2- kartlägga tekniska behov och lösningar, 3- skapa en utbildningsplan i terminologiarbete för språkvetare. Dessa tre delmål har alla uppnåtts. Resultatet av utredningarna har dessutom bidragit till en mer nyanserad förståelse för de olika momenten. De olika resultaten kommer var och en att bidra till ansökan för uppbyggnaden av Flerterm i genomförandefasen, UDI steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatmålen som hade satts upp för Flerterm under steg är uppnådda. Vi har: -en organisationsmodell för kvalitetssäkrad flerspråkig samhällsterminologi -en konkret plan för utveckling & nyttiggörande -kartlagt & redovisat intressenters behov -knutit relevanta aktörer till oss -redovisat behoven och förutsättningarna ur ett globalt perspektiv De förväntade effekterna är ökad säkerhet, delaktighet & inkludering för alla medborgare, genom denna inkludering också samhällsekonomisk utveckling och påfallande kostnadsbesparingarna hos svenska myndigheter.

Upplägg och genomförande

Projektetgruppen under steg 1 en tiomannagrupp - har bestått av representanter från de tre projektparterna, samt från ytterligare tre organisationer. Arbetet har organiserats enligt en projektmodell för Praktisk Projektstyrning (PPS), vilket har fungerat mycket bra. Samma modell för projektstyrning kommer att anammas för steg 2. Ytterligare centralt har varit att de aktörer som kommer att förvalta Flerterm, både organisationen och termbanken, har varit direkt aktiva i arbetet ända från början.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04252

Statistik för sidan