Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fler mer hållbara kunderbjudanden

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Satsningens huvudsyfte är att lyfta svensk industris förmåga och möjligheter till hållbara innovationer i produktframtagningen, och därmed dess konkurrenskraft. I just denna fas av arbetet, en initieringsfas, är omvärldsbevakning, konsortiebyggande och planering huvudingredienser. Det har visat sig att den tänkta metodiken är efterfrågad hos intressenter såväl i Sverige som internationellt, både konsortiet och planerna har vidareutvecklats och sålunda har de huvudsakliga projektmålen uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett förväntade resultat i form av en plan för vidareutveckling av en metodik, en programstruktur och en stark multidisciplinär projektgrupp. Efterfrågan för den tänkta metodiken/programmet och potentialen för ökad hållbarhetsprestanda är stor. Intressenternas behov har identifierats och är ett viktigt inspel inför nästa steg. Projektgruppen har stärkts, inte minst för spridning i industrin då ALMI och Teknikföretagen har kompletterats med Fordonskomponentgruppen.

Upplägg och genomförande

Projektet har drabbats av personalförändringar och sjukdom, så det har genomförts på betydligt kortare tid än först planerats. De ursprungliga planerna har justerats till att bättre passa den kortare tiden, exempelvis har industriföretag besökts ett och ett istället för att samlas, då det visat sig svårt att på kort tid samla dem. Konsortiets/utövarnas goda samarbete och stora nätverk i svensk industri har gjort en upphämtning möjlig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00301

Statistik för sidan