Fiskbajs

Diarienummer 2018-03740
Koordinator WA3RM AB
Bidrag från Vinnova 499 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektidén är att ta fram detaljutformning av återvinningssystemet mellan fiskodling och tomatodling i en innovationsprocess. Följande anges som mål för projektet: - En ekonomisk hållbar teknisk lösning för att återvinna näringsämnen från en fiskodling till ett växthus - En affärsmodell för investering, anläggningsdrift och leveranser av vatten och näring - En plan för vidare teknisk utveckling inklusive IPR-strategi

Förväntade effekter och resultat

Fiskbajsprojektet kommer få följande effekter och resultat: 1. En etablering av fiskodling i Höganäs med näringsåtervinning till växthus samt skapa ytterligare affärsvärde genom försörjning av det framtida växthuset i Höganäs med näringsämnen till lågt pris 2. Skapa miljönytta genom att återanvända näringsämnen som annars kunnat bidra till eutrofiering, och ersätta konstgödsel vars tillverkning annars hade bidragit till klimatändring. På längre sikt bedöms en produkt med relevant IPR skapas som möjliggöra multipla odlingar i Sverige med möjlighet till export.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bryts ned i fem arbetspaket: Projektledning, Kravspecifikation, Marknadsundersökning, Gapanalys och Plan.Varje arbetspaket bryts ned i aktiviteter. Varje aktivitet får en ansvarig person och en leveranstidpunkt. Beviljande projektmedel fördelas först vid efter inlämnad tids- och kostnadsrapport för perioden samt att redovisade resultat. Alla resultat redovisas skriftligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.