FIRe - Future Inclusive Rescue service

Diarienummer 2016-04210
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 2 439 166 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektet bedöms ha uppnått det övergripande syfte och målet att genom normkritisk design bidra till innovationer som kan skapa förutsättningar för ett mer inkluderande, jämställt och effektivare brandförsvar. Projektets konkreta mål om att ta fram en normkritisk eller normkreativ lösning redo för implementering i brandförsvarets verksamhet, ge ökad kunskap kring normkritiska innovationsprocesser bland projektparterna samt att dokumentera projektets normkritiska innovationsprocess för att möjliggöra spridning till fler aktörer, har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Den normkritiska innovationsprocess som testats och varit projektets ansats resulterade i två normkreativa lösningar redo för implementering i brandförsvarets verksamhet: 1) två olika typer av omklädningsrum för ökad jämställdhet samt 2) en ny produkt i form av en underuniform för brandmän som utgör de plagg som bärs närmst kroppen. Hos de projektets olika samarbetspartners har kunskaper och erfarenheter kring normkritiska innovationsprocesser ökat och skapat värden för verkamheten både kunskapsmässigt och ur konkurrenssynpunkt.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att utvärdera tre normkritiska designkoncept också kallade “provotyper” som lyfte olika utmaningar, behov och lösningar inom brandförsvaret ur ett jämställdhetsperspektiv. Tillsammans med brandmän, företag och andra sakkunniga genomfördes workshops, intervjuer, genomgång av tidigare forskning, marknadsanalyser m.m. Därpå följde en designprocess som omarbetar koncepten utifrån den input som kommit fram i utvärderingen. Koncepten testades på nytt varpå två valdes ut och reviderades ytterligare och förbereddes för implementering.

Externa länkar

Hemsida för projektresultatet men också som ett initiativ till att bygga vidare på initiativet "Social byggnorm".

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.