FIRe - Future Inclusive Rescue service

Diarienummer 2016-04210
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 2 439 166 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa innovationer som bidrar till ett mer inkluderande, jämställt och effektivare brandförsvar. Projektets mål är att 1) ta fram en ny lösning förberedd för implementering som antingen rör arkitektur/omklädningsrum, uniform/skyddsutrustning eller fysisk styrka/verktyg, 2) bidra till ökad kunskap kring normkritiska innovationsprocesser bland projektparterna, samt 3) arbeta fram en ny innovationsmodell som kan spridas till fler aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en ny lösning som förväntas ha effekter på organisering av arbete och arbetsmiljö och som gynnar både jämställdhet och kärnverksamheten som sådan. De potentiella lösningarna som projektet arbetar med kan bland annat komma att effektivisera arbetsmoment och minska den fysiska belastningen hos brandmännen, minimera risktagande och värnar på så sätt både brandmannens och omgivningens säkerhet samt öka förutsättningarna för att alla oavsett kön, sexuell läggning, kultur m.m. kan ta del av gemenskap och kunskapsöverföring.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer tre designkoncept (utarbetade i ett tidigare projekt) testas och utvärderas utifrån sin befintliga form och funktion. Därpå följer en designprocess som omarbetar koncepten varpå dessa, i sin nya tappning, får en ny genomlysning tillsammans med behovsägare och företag. Sedan följer en skarp utveckling och implementeringsfas av ett koncept. Inom denna del utökas designprocessen ytterligare till att röra utvecklingsfrågor av teknisk karaktär, materialfrågor, användarvänlighet m.m. Konceptet ska vid projektets slut vara förberett för implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.