Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FACECAR-(Flexible assembly for Considerable Environmental inprovements of CAR`s)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 5 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-02814_publikrapport_SV.pdf (pdf, 3017 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

FACECAR är ett strategiskt projekt för de svenska fordonstillverkarna. Det övergripande syftet är att anpassa svenska fordonstillverkares produktionsprocesser för tillverkning av miljövänliga fordon och därigenom stärka deras konkurrenskraft och uthållighet gentemot omvärlden. Problematiken och kritiska aspekter är hinder på industrialiseringen och förverkligandet att producera miljövänliga fordon (EFV).Syftet är att skapa förutsättningar i produktionsprocessen och främja för en snabb övergång från tillverkning av konventionella fordon till en produktion av fordon med miljövänliga drivlinor. Fokus för FACECAR är att på kort sikt konceptualisera övergången till en flexibel monterings process och ur ett lång siktligt perspektiv använda en kombination av befintlig och kommande produktions teknologier. Målen är att skapa uthålliga (ekonomisk, samhälls, miljövänlig) och resurseffektiva monteringsprocesser. Ta fram generiska krav för långsiktliga produktförändringar och produktarkitekturer vilka möter monteringsprocessens krav på flexibilitet. Metoder som stöjder monteringsprocessens ökade informations hantering. Generella säkerhetskrav på hantering av milöbränslen och energibatterier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas bidra till en snabbare och billigare omställning för att tillverka fordon som uppfyller framtida energi-och miljökrav. Projektet ger också den svenska fordonsindustrin en ´kunskaps-plattform´ både för fordonstillverkare, underleverantörer och forskare som deltar i introduktionen av EFV drivlinor. Flexibla monterings idéer, metoder, verktyg och teorier identifieras, utvärderas och utvecklas för detta speciella fall. Specifika resultat: -Införa resultat (implementering) i produktionsprocesser på Saab,Volvo Cars och AB Volvo. -Möjliggöra samarbete mellan svenska fordonstillverkare. -Spridning av nya trender och arbetssätt från fordonsindustrin till andra tillverkningsindustrier. -Ny kunskap till kurser i civilingenjörsprogrammens högre årskurser, ingenjörsprogrammen samt ex-jobb. -Vetenskapliga artiklar för att visa svensk fordonsindustriell utveckling. -Populärvetenskapliga artiklar som ökar allmänhetens miljömedvetenhet vid val av framtida produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet utgörs av sju arbetspaket (WP) vilka har en koppling till varandra. Varje WP har en ledare som är ansvarig för att göra forskning och leda utvecklingen inom varje wp: s ramar. Innehållet i WP: s: WP 1 utgör en analys av den nuvarande och den pågående situationen inom industri och akademi för leverera data som är relevanta WP 2-6. WP 2 ger en övergripande strategi för flexibel montering. WP 3, 4 respektive 5 behandlar tekniska montering process design; information hantering i manuell montering och processer, laguppfyllnad och utbildning för nya EFV system. WP 3-5 och WP 2 påverkar varandra sina resultat. WP 6 handlar om produkten och processen bygger på resultat från WP 3-5. WP 7 samordnar och administrerar FACECAR totalt. ´Virtual verktyg´ och ´hållbar och resurseffektiv produktion´ är viktiga aspekter av det totala arbetsinnehåll och är integrerat i varje WP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02814

Statistik för sidan