Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fabriksresurs och energieffektivitet genom digitalisering (FREED)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 990 947 kronor
Projektets löptid april 2021 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2020-05180eng.pdf(pdf, 2530 kB) (In English)

Syfte och mål

Miljöpåverkan måste betraktas som högprioriterade drivkrafter för prestanda vid sidan av kostnad, kvalitet, säkerhet, leveranstider och kundnöjdhet. Allt mer komplexa prestandafaktorer måste övervakas, vilket ofta resulterar i stora mängder data, vilket i sin tur innebär en ny utmaning för produktionsledning. Genom sina specifika mål syftade FREED till att stödja resurseffektiv/grön tillverkning genom att undersöka hur datainformerade tillvägagångssätt kunde stödja implementeringen av ekoeffektivitet och cirkulär ekonomikoncept på fabriksnivå.

Resultat och förväntade effekter

FREED-förstudien fokuserade på datainformerade miljöförbättringar i tillverkningen. De resultaten är: - Litteraturgenomgång av aktuell empirisk forskning om grön tillverkning, inklusive förslag för att övervinna industriella utmaningar genom att använda digitalisering som en möjliggörare - Genomgång av industripraxis för att skapa en typologi för datainformerade miljöförbättringar och för lärande/spridning av god praxis - Mognadsbedömningsmodell och procedur för att utvärdera mognad av nuvarande datahanteringssystem för att stödja miljöprestandahantering

Upplägg och genomförande

Förstudien fokuserade på digital mognad för att stödja grön tillverkning. Följaktligen genomfördes två huvudaktiviteter: en “state of the art”-granskning och en mognadsbedömning. Den granskning omfattade vetenskapliga publikationer och industriell praxis för att överbrygga kunskapsklyftan. Mognadsbedömningsmodellen testades på Autoliv och Volvo för att vidareutveckla den. Resultaten pekar på styrka och förbättringsområden som kan användas som grund för framtida projekt och initiativ kring datainformerade tillvägagångssätt för miljöprestandastyrning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2022

Diarienummer 2020-05180

Statistik för sidan