Eurostars projekt E!11034 CRYOSPHERE, Karolinska Institutet

Diarienummer 2017-01364
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Physiology and Pharmacology
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Ny forskning har visat att det efter en initial skada på leverceller sker ett sekundärt svar med icke-parenkymceller (NPC). För att övervinna begränsningarna hos nuvarande in vitro-system för hepatotoxicitet, kommer vi att utveckla stabila och fullt karakteriserade co-kulturer av primära humana hepatocyter och NPC från samma patient. Med hjälp av dessa kommer vi att kunna bedöma både direkt och immunmedierad läkemedelsinducerad leverskada, med patientvariabiliteten i beaktande, samt utveckla nya in vitro-modeller för leversjukdom.

Förväntade effekter och resultat

Det nya in vitro system för kultivering av leverceller i sfäroider är av intresse för läkemedelsindustrin (för att användas för prediktion för levertoxicitet i kliniska studier), forskningslaboratorier , samt för kosmetisk och kemisk industri.Den kommersiella partner (KalyCell)kan hjälpa kunder i val av celler från relevanta donatorer och leverera sfäroidsystem färdiga att använda.

Planerat upplägg och genomförande

VI kommer att utveckla i) 3D sfäroider i co-kulturformat med högre känslighet och specificitet för prediktion av läkemedelsmetabolism och läkemedelsinducerad hepatotoxicitet, ii) karakterisera farmakogenetiska profiler av olika givare för att erhålla modeller för att studera interindividuella genetisk variation, iii) utveckla nya frysförvarings metoder för sfäroider och iv) utveckla nya modeller för analys av läkemedels hepatotoxicitet i sjuka levrar (leversteatos, fibros, kolestas).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.