EULIGHTer Nationell Påverkansplattform för Horisont 2020 inom lättviktslösningar

Diarienummer 2016-02462
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Påverkansplattform EULIGHTer är kopplad till det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. Målet är att öka lättviktsfokus inom Horisont 2020. Syftet är att öka svenskt deltagande i Horisont 2020 inom lättviktsprojekt genom att föra fram de prioriterade frågorna från LIGHTers strategiska agenda till EU-kommissionen. Aktörer i plattformen är forskningsinstitut, universitet/högskolor och industri. Visionen är att EULIGHTer har en självklar närvaro på europeiska arenor, bidrar till nya europeiska program samt ökar svensk medverkan i europeiska satsningar.

Förväntade effekter och resultat

- Den strategiska nationella plattformen för lättvikt har förstärkts genom strategiska europeiska allianser - Medverkan på minst ett europeiskt event för att lyfta lättviktsfrågor till kommande strategiska program och nästkommande ramprogram - Det strategiska bidraget från SIP Lättvikts prioriteringar till EU:s mål är fastställt ==> lättvikt är nyckelord inom flera EU-program inom SP 2018-19 och tydlig på agendan för ramprogram 9. - Svenska lättviktsaktörer har medvetandegjorts om möjligheten att ansöka om lättviktsprojekt till Horison 2020

Planerat upplägg och genomförande

Mobilisering och samverkan mellan aktörerna inom EULIGHTer kommer huvudsakligen ske genom 1. Strategiarbete inom EULIGHTer, visa hur SIP Lättvikts prioriteringar bidrar till EU.s mål på olika nivåer 2. Arbeta för att lyfta lättvikt som ett prioriterat område inom kommande strategiska program 2018 2020 samt kommande ramprogram 3. Ökad närvaro i Bryssel: lättviktsevent, resebidrag, eller riggning av lättviktsprojekt. 4. Använda SIP Lättvikt för att sprida information om lättviktsmöjligheter i Horisont 2020.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.