Ett normkritiskt perspektiv på olyckor

Diarienummer 2018-01615
Koordinator RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD - STATION LUND
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Målet är att minska olyckorna i samhället genom ökad kunskap om sambandet mellan genus och risk. Genom att anlägga ett normkritiskt perspektiv på olyckor kan rätt förebyggande åtgärder sättas in för att t.ex påverka attityder kring risktagande. Syftet med projektet är att fördjupa analysen kring sambandet mellan olyckor och genus, öka kunskapen i samhället om problemställningen samt att föra en dialog mellan olika samhällsaktörer för att identifiera möjliga lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Genom en fördjupad analys och dialog med olika samhällsaktörer kan vi få svar på vilka grupper som måste få ett prioriterat fokus i det olycksförebyggande arbetet framöver och vilka möjliga lösningar som finns. På så sätt kan vi i nästa steg utveckla det förebyggande arbetet med nya metoder som sedan kan testas och utvärderas.

Planerat upplägg och genomförande

Under analysfasen ska vi kartlägga nationell och lokal olycksstatistik samt sammanställa en bild av vilka förebyggande aktiviteter som görs i dagsläget bland annat genom intervjuer med olika räddningstjänstorganisationer. Analysen utgör sedan ett underlag inför en seminarieserie där forskare och praktiker för en dialog om problemställningen utifrån olika perspektiv. Syftet är att öka den gemensamma kunskapen och finna nya lösningar. Efter de tre planerade dialogseminarierna sammanställs kunskapen och förslagen och utgör en grund för vidare arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.