Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett fysiskt och virtuellt testlabb för medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs äldreomsorg

Diarienummer
Koordinator HÖÖRS KOMMUN - KOMMUNKANSLI
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna för Höörs kommun att i samarbete med institutionen för Designvetenskaper vid LTH för att bygga ett testlabb för innovationer och nya Idéer som kommer fram ur det pågående medarbetardrivna innovationsarbetet i äldreomsorgen i Höör. Målet med projektet var att ta fram ett beslutsunderlag och fatta beslut om att utveckla och driftssätta ett testlabb eller inte. Om beslutet blev positivt så var målsättningen att bygga upp och söka stöd för ett utvecklingsprojekt från Vinnova. Beslutet blev positivt och ansökan är inskickad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har resulterat i en projektplan, en kartläggning av de befintliga resurser som finns tillgängliga i Höörs äldreomsorg och vid Designvetenskaper vid LTH. Projektgruppen har undersökt möjlig struktur, funktionalitet och organisation för ett flexibelt testlabb som passar förutsättningarna. Metodik och möjliga processer för testerna och vidareslussning till kringliggande innovationssystem och implementering i verksamhet och näringsliv har diskuterats och undersökts. Arbetet har lett till upprättande av genomförandeplan, budget och ett finansieringsförslag.

Upplägg och genomförande

Projektplanens aktiviteter och budget har följts. Kartläggningar, studier och tester har gjorts genom skräddarsydda workshoppar, möten, studiebesök mellan medarbetare i Höörs äldreomsorg och forskare vid Designvetenskaper. Utvärdering har gjorts under styrgruppens löpande möten då underlag beretts och presenterats som ett resultat från projektgruppens arbete. Projektet har gynnats av att den pågående innovationsprocessen i Höörs kommun har gett ett stort urval av idéer att matcha mot Designvetenskapers resurser. Dessa möten har tydligt visat på en mycket stor potential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04503

Statistik för sidan