Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

eNursing IT-stöd för omvårdnadsteamets arbete för ökad kvalitet, patientsäkerhet och bättre vårdupplevelse

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Signaler & System
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målen var att skapa en eNursing Open Arena med mål och grunder för fortsatt verksamhet, och att till denna ha knutit ytterligare aktörer. Vidare ha förslag på demonstratorer att implementeras och utvärderas i ett UDI 2. Alla mål har uppfyllts. En eNursing Open Arena har utformats och ett första eNursing Forum där nya parter inbjöds, och medverkade, har avhållits. Tre förslag på demonstratorer har definierats på konceptuell nivå. De baseras på parternas erbjudanden samt identifierade eNursing utmaningar i de olika miljöer där demonstratorerna skall detaljutformas och utvärderas.

Långsiktiga effekter som förväntas

eNursing fokuserar på hur IT-stöd kan utveckla vårdteamens arbete där sjuksköterskor och undersköterskor är i centrum. Studier och erfarenheter visar att här finns betydande vinster att göra genom IT-baserad verksamhetsutveckling. I projektet har de vårdmässiga behoven och utmaningarna kunnat vidimeras och tydligare identifieras. Likaså de förväntade tekniska utmaningarna - och möjligheterna. Behovet och nyttan av eNursing Open Arena för att driva området, ´branschen´, eNursing framåt har vidimerats. Sammantaget pekar detta på att ett UDI 2 är möjligt som ett nästa steg.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av 5 arbetspaket (AP). AP1 gällde administration och projektledning medan övriga autonomt under AP-ledarnas ansvar adresserade delområden. Koordinering skedde i en ledningsgrupp med projekt- och AP-ledare. Metoden var workshops, arbetsmöten och enskilt arbete. Varje AP redovisade resultaten i interna projektrapporter. För att möjliggöra högt deltagande och minimera resor erbjöds alltid distansmedverkan dock förordades fysisk närvaro vid workshops. Upplägget har fungerat relativt väl, men inneburit hög arbetsbelastning och ansvar för AP-ledarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00538

Statistik för sidan