Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Entry Hub - en nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden

Diarienummer
Koordinator We Link Sweden AB
Bidrag från Vinnova 485 581 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Målet var att förädla modellen Entry Hub för smartare etablering på arbetsmarknaden av utomeuropeiskt födda och att ta fram plan för pilottestning i Stockholm och Umeå. Lärdomar har dragits från sex interaktiva dialogforum med en bred samverkanskonstellation av 35 aktörer och sex innovativa testaktiviteter med fem arbetsgivare i Umeå, Stockholm och Göteborg där 76 utomeuropeiskt födda från 15 länder deltagit, varav 10 kvinnor. Världens första Entry Hub öppnar i Umeå hösten 2017. Dialog pågår med kommuner i Stockholm. Modellen presenteras som bra exempel i globala nätverk.

Resultat och förväntade effekter

En majoritet av deltagarna i målgruppen ansåg att deras nätverk utvecklats och att de fått hjälp att formulera nästa steg. 20 nyanlända erbjuds anställning. Vi har stärkt sektorsöverskridande relationer med 40 aktörer. Arbetsgivarna ser att de utvecklat metoder och nått ny talang på nya sätt, och vill utveckla samarbetet. En näringslivsplattform etableras för innovativt kunskapsutbyte och framtagande av olikhetsfrämjande metoder hos stora och små arbetsgivare i privat sektor. Entry Hub kan med stöd av Tillväxtverket testas som fysisk plats i Umeå fram till december 2017.

Upplägg och genomförande

Personer med egen erfarenhet av etablering i Sverige har i hög grad varit involverade i att identifiera och utveckla lösningarna under interaktiva former och i samverkan med arbetsgivarna. Kontinuerlig omvärldsanalys och kunskapsutbyte på lokal, nationell och internationell nivå har bidragit till att stärka modellens nätverk, att fortlöpande analysera styrkor och svagheter samt att bygga tillit hos individer, arbetsgivare, offentliga och andra aktörer i olika sektorer. Ökat fokus i kommande steg behöver läggas på lokala strategier för att nå kvinnorna i synnerhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03814

Statistik för sidan