Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Energieffektiv och skonsam torkning, testbädd inom lantbruk, skogsbruk samt livsmedels- och trävarubranscherna.

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål under planeringsfasen av testbädden ”Energieffektiv och skonsam torkning” är uppfyllda enligt plan, vilket inneburit att följande delmål uppfyllts: -genomförd behovsanalys -etablerad aktörskonstellation -genomförd omvärldsanalys -genomförd initial marknadsanalys -kvantifierad och dokumenterad miljömässig nytta -kvantifierad uppskattning av teknikområdets tillväxtpotential -initial testbäddsspecifikation framtagen avseende hård- och mjukvara -genomförandeplan för kommande faser är framtagen

Resultat och förväntade effekter

Riktlinjer för testbäddens fortsatta etablering har baserats på: genomförd behovsanalys etablerad aktörskonstellation genomförd initial omvärlds- & miljöanalys för testbäddens erbjudande och långsiktiga utveckling kvantifierad dokumenterad miljömässig nytta, m a p testbäddens effektmål på kort resp. lång sikt initial marknadsanalys, med kvantifierad uppskattning av testbäddens marknad globalt samt planerad breddning till fler segment initial affärs- & finansieringsplan, för att på sikt säkerställa långsiktig finansiering initial testbäddsspecifikation

Upplägg och genomförande

Genomförda aktiviteter: Behovsanalys => testbehov & initial testbäddsspecifikation Aktörskonstellation med behovsägare (användare & leverantörer av miljötekniska lösningar för energieffektiv torkning), experter, branschorganisationer, livsmedelsföretag, lagerhusföreningar m fl Initial omvärlds- & miljöanalys av testbäddens erbjudande och långsiktiga utveckling vs tillväxtpotential & bedömd nytta Bedömning: miljömässig nytta vs effektmål initial affärs- & finansieringsplan, inkl global marknadsuppskattn & -breddning initial testbäddspecifikation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02320

Statistik för sidan