Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energi- och resurseffektiv växthusteknik för konkurrens på en internationell marknad

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Bidrag från Vinnova 491 450 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målen för initieringsfasen har uppnåtts. Ny möjlig teknik för växthusen har identifierats. Plan för hur denna teknik ska utvecklas och implementeras har tagits fram. Aktuell teknik består av ny svensk växthusdesign; värme/kylalager, slutna uppvärmninssystem, LEDbelysning. Tekniken behöver verifieras, och uppföras i kommersiell skala. Dagens och kommande intressenters behov har analyserats. Fokuset är på odlarna, men teknikföretag och konstruktörer är viktiga för avsedd utveckling. Partnerskapet utökas därför med denna kompetens och företag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den kunskap som har inhämtats och det partnerskap som har skapats möjliggör att en ansökan för att genomföra ett samverkansprojekt kommer att skickas in. Under samverkansprojektet förväntas den nya tekniken testas och verifieras för en senare kommersialisering. Projektet väntas leda till att tekniken etableras och leder till ny storskalig växthusindustri och nya arbetstillfällen över hela Sverige. De nya affärsmöjligheterna och arbetstillfällena kommer att gynna såväl män som kvinnor i stor skala.

Upplägg och genomförande

Under initieringsfasen har en projektgrupp av partners med bred kompetens och stor överblick i samverkan genomfört analyser och tagit fram underlag inför den fortsatta processen. Kvinnor involveras fortlöpande. Mycket lovande teknik har identifierats. En analys av dagens och framtida partners har gjorts. Analysen påverkar hur partnerskapet inför samverkansfasen formeras och genomförs. Den breda kunskapen och stora kontaktnätet skapar stora möjligheter att nå de långsiktiga målen. Projektet arbetar i hela Sverige med storindustri, kommuner, universitet och designers

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00465

Statistik för sidan