Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Eldsjäl II

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova 153 418 kronor
Projektets löptid februari 2022 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet avsåg att genom dialog mellan projektets partners samt andra intressenter identifiera vilka frågeställningar som är mest intressanta och relevanta att studera vidare angående självkörande delade fordon och hur. Detta har gjorts genom en intern projektworkshop samt flera arbetsmöten, en omvärldsanalys av både forskning och industriprojekt och ett rundabordssamtal med externa intressenter. Utifrån dessa diskussioner har förslag och rekommendationer till fortsatt arbete formulerats.

Resultat och förväntade effekter

Tre steg rekommenderas till fortsatt arbete angående analys av självkörande delade fordon: 1.En kartläggning av potentialen för delade självkörande fordon, både geografiskt i staden och utifrån olika typer av användare. 2. En analys av vilka styrmekanismer som blir relevanta att använda när delade självkörande fordon införs för att de ska bidra till stadens hållbarhetsmål. 3.Utifrån kartläggningen och analysen av styrmekanismer ovan kan olika realistiska scenarier definieras som verkar intressanta att testa, som sedan kan analyseras till exempel med hjälp av simulering

Upplägg och genomförande

Trivector har lett arbetet med stöd av Malmö universitet (MAU)/K2, medan Västtrafik och Trafikkontoret har deltagit i en serie arbetsmöten och en workshop med syfte att tillsammans identifiera behov och lämpliga angreppsätt. En omvärldsanalys har genomförts, där relevant forskning har analyserats och sammanställts och kunskap har samlats in om genomförda och pågående industriprojekt relaterade till självkörande fordon i Sverige. Dialog har även skett med andra aktörer av relevans för projektets frågeställningar, bland annat i form av ett rundabordssamtal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 augusti 2022

Diarienummer 2022-00195

Statistik för sidan