Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Efterfrågestyrd produktion för hållbar livsmedelsindustri

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Livsmedelsindustrin är bra på att ta fram nya produkter. Däremot förmår inte produktionen att effektivt möta de krav som varierad efterfrågan och den stora variantfloran kräver. Genom holistisk teknik- och organisationsutveckling syftar projektet till att stödja livsmedelsindustrins utveckling mot en mer kundorderstyrd produktion, med vinster i form av bättre förmåga att gå i takt med efterfrågan, mindre svinn, lägre energiåtgång och stärkt konkurrenskraft. Projektets syfte och målbild har bekräftats genom projektarbetet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet har följande resultat uppnåtts. Nya partners har knutits till projektet. Genom workshops och bilaterala diskussioner har deltagarnas behov kartlagts och lösningar har identifierats. Konstellationer har skapts och planer för hur de identifierade lösningarna ska kunna utvecklas och nyttiggöras har gjorts. En omvärldsanalys har genomförts för att identifiera de globala trenderna på området. Ett avtal har påbörjats. Grunden för 3 demonstrationsprojekt riktade mot bageri-, mejeri- och charkindustri har lagts inför steg 2.

Upplägg och genomförande

Projektet var baserat på följande 4 delmoment: Knyta nya partner till projektet, Tydliggörande av behov, Koppla behov till lösning samt Tydliggörande av lösningen. Rekrytering av deltagare har pågått under hela projektiden. Inom ramen för workshopen (28 deltagare, 10 livsmedelsföretag) gjordes en inventering av företagens prioriteringar och behov jämte delar av GAP analysen. Lösningar kopplade till behoven vidareutvecklades sedan genom diskussioner och ytterligare workshops inom delprojekten. Utvecklingen av konsortiet och övriga lärdomar beskrivs i detalj i bilaga 1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00653

Statistik för sidan