Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiva och integrerade transportprocesser

Diarienummer
Koordinator Odette Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 485 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-04132_publikrapport_SV.pdf (pdf, 2401 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Identifiera och analysera möjligheter att utveckla och harmonisera administrativa processer, affärssamverkan och processintegration mellan transportföretag, industri och myndigheter i syfte att öka transporteffektiviteten med hänsyn till nya krav och tillämpningar inom miljö och transportsäkerhet. Detta möjliggörs genom utveckling av samverkansmodeller, affärs¬kommunikation och ökad användning av IT.

Långsiktiga effekter som förväntas

När det gäller tillämpning, utveckling och spridning av kunskap leder projektet till följande: Utvecklad erfarenhet och kunskap Projektarbete, workshops och seminarier sprider kunskap Stärkt kunskap inom regionala, nationella och internationella kompetensplattformar Projektet förväntas vidare resulterat i mera utvecklade industriella samverkansmodeller och affärskoncept mellan samtliga parter: Informationsmodeller och övergripande EDI-specifikationer Utvecklade affärsmodeller och planeringskoncept för transportföretag Miljödeklarationer för val och utvärdering av transporter Nya säkerhetstillämpningar hos transportföretag och myndigheter ökad transporteffektivitet: Förbättrad planering och koordinering av transportresurser Utvecklad transportadministration ökad transportsäkerhet: ökad tillgänglighet av godsinformation (godsdeklaration) Uppfyllande av framtida säkerhetstillämpningar Reducerad miljöpåverkan: Förbättrad planering och koordinering av transportresurser Miljödeklarationer för val och utvärdering av transporter

Upplägg och genomförande

Projektet har delats in i fyra olika projektfaser: Projektinitiering, Kartläggning, Analys och utvärdering samt Slutsatser och rekommendationer. Dessutom har projektet delats upp i olika arbetspaket enligt nedan: 0Projektledning 0aLöpande projektledning och projektkoordinering 0bProjektrapportering 1Projektinitiering 2Kartläggning av transportprocesser och informationsutbyte 2aPharos transportprocesser 2bTransportprocesser hos utvalda europeiska fordonstillverkare och eventuellt något/några leverantörsföretag 2cTransportprocesser hos andra utvalda industrier 2dIntermodala transportprocesser integrerade transportkedjor 3Kartläggning av informationsbehov baserat på tillkommande krav 3aKundkrav på framtida transportprocesser 3bMiljökrav och nya miljötillämpningar 3cSäkerhetskrav och nya säkerhetstillämpningar med fokus på hantering av farligt gods 3dövriga myndighetskrav 4Benchmarking, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte med olika liknande svenska och europeiska projekt och initiativ 5Analys och utvärdering 5aTransporteffektivitet Utvecklad transportadministration genom förbättrad affärssamverkan och informationsutbyte 5bTransporteffektivitet Förbättrad planering och koordinering av transport-resurser genom processutveckling och IT-användning (reducerad körsträcka och ökad fyllnadsgrad) 5cTransportsäkerhet Nya säkerhetstillämpningar baserat på ökat informationsutbyte 5dMiljöpåverkan Påvisande av miljöparametrar och miljödeklarationer för transporter 6Slutsatser och rekommendationer 7Seminarier och workshops

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04132

Statistik för sidan