Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 5 470 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, SIP-STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Projektet har inneburit minskade produktionskostnader, förbättrad resurseffektivitet och förbättrad resurskaraktärisering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet Face-to-Surface är fokuserat på faktorerna "Effektivare och mer konkurrenskraftiga processer, utrustning och metoder", "Ökad resurseffektivitet" och "Ökad energieffektivitet" i STRIMs agenda. Projektet har fastlagt hur väsentliga besparingar kan göras genom att optimering av fragmenteringen. Bergegenskapernas inverkan, främst strukturell information såsom sprickor, sprickzoner, håligheter etc. har kunnat användas för att optimera laddning och sprängning. Lastnings- och transporteffektivitet har kartlagts och optimerats inom ramen för projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet Face-to-Surface har genomförts som två enskilda projektet, ett för ovanjordsbrytning och ett för underjordsbrytning med i huvudsak olika avnämare. Denna breda ansats, och de väsentligt olika tekniska förutsättningarna har inte varit idealt ur ett projektgenomförande synvinkel, och har medfört mycket extra administrativt arbete. Forskningsarbetet som genomförts i produktionsmiljöer har däremot inneburit att resultaten har industriell relevans och har kortare väg till tillämpningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-03296

Statistik för sidan