Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Driva förbättringar genom integration av produktmiljöinformation i affärsprocesser och beslut

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte är att visa hur information om produkters miljöpåverkan längs värdekedjan, kostnadseffektivt kan tas fram och integreras i affärsprocesser och beslut för att initiera, prioritera och driva förbättringar längs hela kedjan. Målen för steg 1 har delvis uppnåtts, förutsättningar och innehåll för utveckling och tester i steg 2 av projektet har definierats och kontakter har tagits med fler aktörer för att både forma slutligt projektkonsortium och ett nätverk för spridning av resultatet. Arbetet med de mål som inte uppnåtts fortsätter under våren 2019.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade långsiktiga effekter av integration av produktmiljöinformation i affärsprocesser och beslut är konkurrensfördelar och affärsnytta genom mätbara och ständiga förbättringar, och genom att skapa förutsättningar för nya hållbara innovationer och affärsmodeller. Arbetet som genomförts i steg 1 tillsammans med projektets näringslivspartner har bekräftat behovet av projektets lösning, och att den har stor potential att skapa dessa förväntade långsiktiga effekter.

Upplägg och genomförande

Arbetet i steg 1 har genomförts baserat på planen, dock försenades delar av arbetet, varför projektet beslutade att förlänga tidplanen till 2019. Projektet har genomfört en fördjupad analys av nuläge och behov hos projektets näringslivspartners, och en preliminär plan har tagits fram för hur lösningen och dellösningar ska utvecklas och pilottestas, inklusive vilken kompetens som krävs. Inledande positiva kontakter har tagits med fler aktörer som krävs för utvecklingen. Detaljerad projektplan och partnerkonstellation för steg 2 slutförs senare under 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00364

Statistik för sidan