Driva förbättringar genom integration av produktmiljöinformation i affärsprocesser och beslut

Diarienummer 2018-00364
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att visa hur information om produkters miljöpåverkan längs värdekedjan, baserat på EUs initiativ PEF (Product Environmental Footprint), kostnadseffektivt kan tas fram och integreras i affärsprocesser och beslut för att initiera, prioritera och driva förbättringar längs hela kedjan. Målet med planeringen i steg 1 är att definiera förutsättningar och innehåll för utveckling och tester i steg 2 av projektet; samt att involvera fler aktörer för att bilda både slutlig aktörskonstellation och nätverk för spridning av resultatet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av integration av produktmiljöinformation i beslut på olika nivåer är att det skapar konkurrensfördelar och affärsnytta genom mätbara och ständiga förbättringar, och genom att skapa förutsättningar för nya innovationer och affärsmodeller. Ett viktigt resultat för att uppnå detta är digitaliserade flöden av information längs värdekedjan. Andra effekter av projektet är att det ökar kunskapen om hur PEF kan tillämpas på bred front i svensk industri, och kommer därigenom att påverka implementationen av PEF inom EU, i nya policies och direktiv.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet drivs i tre faser. I fas 1 genomförs en fördjupad omvärldsanalys, samt analys av nuläge och specifika behov hos projektets näringslivsparter. I fas 2 definieras och prioriteras hur lösningen ska utvecklas och testas, inklusive vilken kompetens och vilka dellösningar som krävs. Här ingår även att besluta vilka pilotstudier som ska genomföras. Fler aktörer involveras, för att bilda slutlig aktörskonstellation baserat på kompetensbehov, men även för att skapa ett nätverk för spridning av resultat. I fas 3 utvecklas den detaljerade projektplanen för steg 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.