DigiDrick - Digitalisering av Dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning

Diarienummer 2017-03729
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 7 499 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

Målbilden är att dricksvattenverken står bättre rustade för framtida samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar och urbanisering, genom bättre kunskap om dagens produktion och process, samt hur utmaningarna kommer att påverka vattenverkens produktion. Svenska företag, som levererar digitala lösningar till dricksvattenverken, ökar sin konkurrenskraft genom att ta fram innovativa produkter som efterfrågas på en världsmarknad.

Förväntade effekter och resultat

Digitala lösningar har utvecklats och testats på utvalda vattenverk efter ett genomfört DigiDrick steg två. Fler vattenverk har förstått möjligheterna med digitalisering av vattenproduktion då de medverkande vattenverken kan förmedla lyckade exempel och har en förbättrad förmåga att använda driftdata för faktabaserade beslut och resursoptimering. Kartläggning av ev. risker och utmaningar vid implementering av ny teknik ska ha utförts och teknikleverantörerna fått ökad kännedom om behoven.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar slutanvändare på vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar till nytta för dricksvattensektorn. Projektet stöttas även av en referensgrupp där myndigheter finns representerade. Under den senare delen av projektet kommer också slutanvändare utanför projektet att bjudas in att delta för att engagera fler i att använda vår lösning. Projektet avslutas med en demonstration av projektresultatet på vattenverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.