Differentierat producentansvarssystem för en cirkulär ekonomi

Diarienummer 2018-03792
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till att vidareutveckla dagens producentansvarssystem för att vara effektiva i övergången till en alltmer cirkulär ekonomi genom differentierade avgifter och återföringar som skapar incitament till ökad återanvändning av material, komponenter och produkter samt utveckling av återanvändningsbar och återvinningsbar produktdesign. Målen är att engagera viktiga intressenter längs produkternas livscykler, öka medvetenheten bland beslutsfattare samt leverera rekommendationer för differentierade producentansvarssystem.

Förväntade effekter och resultat

Rekommendationer för vidareutveckling av producentansvarssystemen för mer cirkulära flöden i form av återanvändning och återvinningsbar design hos material, komponenter och produkter. På kort sikt har åtminstone två producentansvarssystem helt eller delvis vidareutvecklat sina producentansvarssystem mot differentiering av avgifter och återföringar för ökat bevarande av förädlingsvärden i enlighet med en cirkulär ekonomi. På lång sikt har flera producentansvarssystem i Sverige helt eller delvis vidareutvecklat sina producentansvarssystem mot detta.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppnå projektets mål i etapp 1 genomför projektgruppen en empirisk studie kring vad som varit effektivt respektive ineffektivt med respektive producentansvarssystem sett utifrån ett cirkulärt flöde. Fallstudierna bedrivs med särskilt fokus på olika produktkategorier med skilda egenskaper. Projektets vetenskapliga del använder resultaten från den empiriska studien och levererar rekommendationer för vidareutvecklade producentansvar och en aktivitetsplan för etapp 2 under en löpande dialog mellan aktörer och den vetenskapliga verksamheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.