Diagnostik av spillvattennät

Diarienummer 2018-00965
Koordinator SPIKSTEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Utveckling av avancerad systemlösning för att koppla upp spillvattennätet mot Internet of Things i syfte att identifiera läckage. Mål: 1. Demonstrera metod för detektion av läckage i spillvattennät. 2. Utveckla tjänst för automatisk behandling av stora datamängder. Uppfyllelse: Metoden har demonstrerats för presumtiv kund med gott resultat. Arbetsgången i fält är rationell och skalbar för att applicera på stora områden. En tjänst för detektion av inläckage på spillvattennät kommer erbjudas VA-bolag under våren 2019.

Resultat och förväntade effekter

En tjänst för detektion av inläckage på spillvattennät kommer erbjudas VA-bolag under våren 2019. VA-bolag kommer få förbättrade möjligheter till att identifiera inläckage på spillvattennät och omedelbart förbättrat strategiskt underhållsarbete. På sikt leder förbättrat underhållsarbete till lägre driftkostnader i bland annat reningsverk. Förebyggande kartläggning av nätets skick ger VA-bolag möjlighet att snabbt agera om möjlighet till samarbete i grävarbeten dyker upp med kort varsel, vilket sparar resurser för flera parter.

Upplägg och genomförande

Pilotinstallation genomfördes under hösten 2018 tillsammans med VA-bolag. En tjänst för att automatiskt detektera inläckage har utvecklats. Upplägget att ha nära samarbete med VA-bolag, trådlös dataöverföring och starkt utvecklingsfokus har resulterat i en agil process där resultatmål för projektet har uppnåtts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.