Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DENCITY

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende, har uppfyllts då projektkonsortiet tagit fram en lösningsidé som innehåller en integrerad process för person- och godstransporter i stadsbyggnadsprocessen samt gemensamt utarbetat fyra innovativa demonstratorer som tillsammans kommer att utgöra lösningar för att nå ett yteffektivt och hållbart transportsystem för förtätade städer.

Långsiktiga effekter som förväntas

De effektmål som projektet adresserar är framförallt ett bidrag till hållbar tillväxt, där förtätning av städer kan göras väsentligt mycket mer hållbar genom att transporterna berörs tidigt i planeringsprocessen. Projektets initieringsfas har löpt parallellt med detaljplaneringsprocessen för Frihamnen i Göteborg, varav transportfrågor har fått ett tydligare fokus. Trots att projektet enbart varit i förstudie-fas har förvaltningar och byggherrar redan ett stort transportfokus för exploateringen av denna nya stadsdel, och vi kan därmed redan nu se effekter av projektet.

Upplägg och genomförande

Initieringsfasens genomförande har till stor del följt den planerade processen enl. ansökan till steg 1. Genom projektgruppsmöten, tre större workshops, konsortieutvecklingsmöten, referensgruppsmöten och förstudiearbete har den initiala projektidén utvecklats och konkretiserats. Vidare har samarbetet mellan de ingående projektparters stärkts och fördjupats, tillsammans med det förstärkta konsortiet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04308

Statistik för sidan